998924242

ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61016
Γ.Ε.ΜΗ.: 44888307000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61016 - Γ.Ε.ΜΗ. 44888307000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.896,843.896,840,003.896,843.896,84
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως18.758,2518.758,250,0018.092,2518.092,25
22.655,0922.655,090,0021.989,0921.989,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας75.600,0075.593,406,6028.900,007.364,4021.535,60
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα3.235,313.235,313.235,313.235,31
3. Κτίρια και τεχνικά έργα110.402,4334.153,3676.249,0798.704,399.362,9689.341,43
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.722,5010.722,401.000,1011.722,509.422,412.300,09
125.360,2444.875,7680.484,48113.662,2018.785,3794.876,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)200.960,24120.469,1680.491,08142.562,2026.149,77116.412,43
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις70.800,0010.800,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)151.291,08127.212,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων8.000,0012.549,25
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες299.307,38157.291,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου10.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι121.303,705.337,53
420.611,08172.629,29
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.588,631.982,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας35.513,753.433,80
37.102,385.416,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)465.713,46190.594,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο140.000,0080.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.071,8418.071,84
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.233,89-112.006,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)155.837,95-13.934,20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.188,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές65.195,3549.483,89
4. Προκαταβολές πελατών269.655,80136.305,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη36.043,734.608,76
11. Πιστωτές διάφοροι88.083,26163.333,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)458.978,14353.730,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)617.004,54339.796,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)617.004,54339.796,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)437.690,7718.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων196.817,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως240.873,2618.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.518,5529.525,79
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως126.759,85137.278,4015.989,9045.515,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως103.594,86-27.515,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.988,90-3.988,90285,75-285,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως99.605,96-27.801,44
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη12.475,5412.475,5415.056,2015.056,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα120,9013,94
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους2.188,452.309,3510.166,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)109.772,15-12.759,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων116.974,4824.937,89
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος116.974,480,0024.937,890,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων109.772,15-12.759,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως109.772,15-12.759,18
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-112.006,04-99.246,89
-2.233,89-112.006,07
Ζημίες εις νέο-2.233,89-112.006,07
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ.036501
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. Η.692716
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΚΙΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ.693839

Tags: , , , ,