999850455

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51374/43/Β/02/003

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51374/43/Β/02/003
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως23.339,0023.339,000,0023.339,0023.339,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.055.939,841.909.419,04146.520,802.055.939,841.731.628,87324.310,97
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός604.581,00575.092,5629.488,44604.581,00522.655,5681.925,44
5. Μεταφορικά Μέσα48.500,0048.499,980,0248.500,0045.183,333.316,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός82.905,4380.125,502.779,9382.905,4379.484,043.421,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.791.926,272.613.137,08178.789,192.791.926,272.378.951,80412.974,47
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις75,0075,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)178.864,19413.049,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.756.377,191.555.025,26
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,004.971,33
11. Χρεώστες διάφοροι63.629,4265.746,03
1.820.006,611.625.742,62
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο31.247,3586.610,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας19,31120,05
31.266,6686.730,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.851.273,271.712.472,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.749.200,001.749.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων61.277,87152.561,87
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-6.031,23-135.205,16
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-385.228,77-250.023,61
-391.260,00-385.228,77
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.419.217,871.516.533,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές578.935,17586.163,35
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη31.984,4222.825,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)610.919,59608.989,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.030.137,462.125.522,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.030.137,462.125.522,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)271.465,91458.399,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων347.430,03594.855,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-75.964,12-136.456,25
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος0,000,00
Πλέον: 3. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ-75.964,12-136.456,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.425,5012.457,03
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως13.892,5283.819,32
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)0,000,00
Μείον: 5. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος0,000,00
Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού0,0020.318,020,0096.276,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-96.282,14-232.732,60
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών0,000,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων0,000,00
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων0,000,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,930,91
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ.0,000,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων0,000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13,45-12,5233,00-32,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-96.294,66-232.764,69
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα91.284,0098.574,98
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0091.284,000,0098.574,98
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.020,571.015,45
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,001.020,5790.263,430,001.015,4597.559,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.031,23-135.205,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων234.185,28265.110,34
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος234.185,280,00265.110,340,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.031,23-135.205,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.031,23-135.205,16
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-385.228,77-250.023,61
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση0,000,00
-391.260,00-385.228,77
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,000,00
Ζημίες εις νέο-391.260,00-385.228,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα0,000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,000,00
4. Αποθεματικά καταστατικού0,000,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά0,000,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά0,000,00
6α. Αποθεματικά από απαλλ/να της φορολογίας έσοδα0,000,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορ/ντα κατ'ειδικό τρόπο0,000,00
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχν. & οικοδ. επιχ/σεων0,000,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,000,00
0,000,00
ΠΡΕΒΕΖΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο πρόεδρος του ΔΣ
Παπαθανασίου Κων/νος
ΑΦΜ 036836821 ΑΤ Μ 809563
Ένα μέλος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
ΑΦΜ 101376213 ΑΤ Σ 955572
Ο λογιστής
Κωνσταντής Αλέξανδρος
ΑΦΜ 042471660 ΑΤ AH 746612 Α\' τάξης - Αρ.αδείας 2066

Tags: , , , ,