095140983

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47169/62/Β/00/0255
Γ.Ε.ΜΗ.: 038344405000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47169/62/Β/00/0255 - Γ.Ε.ΜΗ. 038344405000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.846,235.846,230,005.846,235.846,230,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως50.864,0137.720,5813.143,4350.864,0131.149,1419.714,87
56.710,2443.566,8113.143,4356.710,2436.995,3719.714,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα309.010,00309.010,00309.010,00309.010,00
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,00309.010,000,00309.010,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα398.111,22360.482,9837.628,24367.080,45328.121,2938.959,16
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός987.622,61977.764,349.858,27984.107,71963.377,5020.730,21
5. Μεταφορικά Μέσα197.536,31169.554,4427.981,87197.536,31146.211,8051.324,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός97.737,0093.796,753.940,2595.354,7187.504,427.850,29
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές706,75706,75706,75706,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.990.723,891.601.598,51389.125,381.953.795,931.525.215,01428.580,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.154,221.154,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)390.279,60429.735,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα33.236,0835.694,99
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.537,0017.185,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη99.960,0080.900,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.94.931,5378.512,18
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων902,683.458,41
230.567,29215.750,58
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες236.196,99354.286,80
Μείον: Προβλέψεις11.900,00224.296,9911.900,00342.386,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου49.357,5056.833,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)5.104,500,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων106,72124,33
11. Χρεώστες διάφοροι10.887,299.420,16
289.753,00408.764,29
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο104.356,4730.181,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας662.714,17377.109,47
767.070,64407.290,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.287.390,931.031.805,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων6.117,536.195,04
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα99.846,0799.846,07
105.963,60106.041,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 78.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο780.000,00780.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων11.216,410,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό137.647,48134.147,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο247.079,69196.030,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.175.943,581.110.178,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές122.167,0380.244,35
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,004.455,48
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων151.417,12781,47
4. Προκαταβολές πελατών142.392,99148.577,18
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.426,6544.248,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί145.477,42148.419,10
11. Πιστωτές διάφοροι39.837,2848.689,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)616.718,49475.415,65
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα4.115,491.702,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.796.777,561.587.296,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,120,08
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών34.230,00102.540,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως61.132,4061.076,50
95.362,52163.616,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.796.777,561.587.296,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,120,08
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών34.230,00102.540,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως61.132,4061.076,50
95.362,52163.616,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.052.406,732.387.235,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.711.499,252.059.605,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως340.907,48327.630,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,00103.358,07
ΣΥΝΟΛΟ340.907,48430.988,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας169.207,39153.832,14
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως86.779,89255.987,2875.931,43229.763,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως84.920,20201.225,13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.365,29403,38
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.639,55-3.274,267.451,96-7.048,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως81.645,94194.176,55
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα9,389,381.639,731.639,73
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.475,571.494,42
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,01
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων244,81370,24
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,003.720,38-3.711,0011.900,0013.764,67-12.124,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)77.934,94182.051,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων63.140,5868.211,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος63.140,580,0068.211,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων77.934,94182.051,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως77.934,94182.051,61
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.196.030,6866.036,85
273.965,62248.088,46
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος21.375,8842.547,73
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.010,052.010,05
Κέρδη προς διάθεση250.579,69203.530,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό3.500,007.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο247.079,69196.030,68
250.579,69203.530,68
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ165134
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΑΟΥΜ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 178779
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ164724

Tags: , , , ,