999653515

ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 9255201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 9255201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.022,027.022,027.022,027.022,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως115.025,61115.025,61115.025,61115.025,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα31.549,3731.549,3731.549,3731.549,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.690.400,001.690.400,001.690.400,001.690.400,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.599,002.599,002.599,002.599,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,371.724.548,371.724.548,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων-28.599,00-28.599,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο961,153.697,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)-27.637,85-24.901,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο420.000,00420.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-34.979,87-15.013,86
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-181.070,03-166.056,17
-216.049,90-181.070,03
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων263.020,98263.020,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)466.971,08501.950,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.319.744,001.319.744,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.243,07
11. Πιστωτές διάφοροι26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.351.987,071.319.744,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.818.958,151.821.694,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.818.958,151.821.694,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.726,7615.013,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.726,76-15.013,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.726,76-15.013,86
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα253,11253,11-253,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-34.979,87-15.013,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-34.979,87-15.013,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-34.979,87-15.013,86
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-181.070,03-166.056,17
-216.049,90-181.070,03
Ζημίες εις νέο-216.049,90-181.070,03
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σ 052357
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 507273

Tags: , , , ,