998098554

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 43409306000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 43409306000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.753,021.490,06262,961.753,021.139,46613,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα350,00152,26197,74350,00113,38236,62
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.329,755.437,841.891,917.329,753.971,873.357,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.679,755.590,102.089,657.679,754.085,253.594,50
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις600,00600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.689,654.194,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι137,02137,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο20.990,5555.425,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9,079,03
20.999,6255.434,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)21.136,6455.571,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο120.000,00120.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-167.076,16-161.006,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-47.076,16-41.006,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων24.055,9545.272,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί46.357,9655.362,45
11. Πιστωτές διάφοροι751,50751,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)71.165,41101.386,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)24.089,2560.379,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)24.089,2560.379,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.127,675.856,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.127,67-5.856,07
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,040,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.783,24-3.783,205.272,71-5.272,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.910,87-11.128,74
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα158,51158,51-158,51172,92172,92-172,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.069,38-11.301,66
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.855,451.952,34
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.855,450,001.952,340,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.069,38-11.301,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.069,38-11.301,66
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-161.006,78-149.705,12
-167.076,16-161.006,78
Ζημίες εις νέο-167.076,16-161.006,78
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ692528
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Χ240203

Tags: , , , ,