094196354

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15481/80/Β/87/63
Γ.Ε.ΜΗ.: 124412499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15481/80/Β/87/63 - Γ.Ε.ΜΗ. 124412499000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.322,524.322,520,004.322,524.322,520,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα310.313,92310.313,92310.313,92310.313,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.541.324,121.151.316,39390.007,731.485.549,321.106.777,07378.772,25
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός160.368,14159.368,131.000,01160.368,14158.618,131.750,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός887.305,77772.464,52114.841,25872.631,62719.808,92152.822,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.899.311,952.083.149,04816.162,912.828.863,001.985.204,12843.658,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)816.162,91843.658,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα198,63
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.461,90661,34
461,90859,97
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες339.207,05203.901,86
11. Χρεώστες διάφοροι44.015,1716.491,62
383.222,22220.393,48
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο36.850,0214.034,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας53.471,0524.864,60
90.321,0738.899,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)474.005,19260.152,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 25.164,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο738.311,76738.311,76
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων123,04123,04
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά156,20156,20
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων308.325,85128.091,75
308.482,05128.247,95
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο66.480,9243.473,01
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-539.741,93-583.214,94
-473.261,01-539.741,93
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων598.524,68598.524,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)1.172.180,52925.465,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών81.537,25101.029,93
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-6.107,177.403,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη777,021.647,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.256,176.419,76
11. Πιστωτές διάφοροι34.524,3161.845,90
36.450,3377.316,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)117.987,58178.346,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.290.168,101.103.811,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.290.168,101.103.811,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)515.958,97537.159,98
Μείον: Κόστος πωλήσεων379.437,34416.874,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως136.521,63120.285,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας61.143,1460.202,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.206,6162.349,752.644,6662.847,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως74.171,8857.438,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα6.524,92-6.524,928.520,02-8.520,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως67.646,9648.918,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα567,57
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων598,471.166,04-1.166,045.445,285.445,28-5.445,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)66.480,9243.473,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων97.944,9287.212,04
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος97.944,920,0087.212,040,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων66.480,9243.473,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως66.480,9243.473,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-539.741,93-583.214,94
-473.261,01-539.741,93
Ζημίες εις νέο-473.261,01-539.741,93
ΛΙΝΔΟΣ-ΡΟΔΟΥ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ300109
Η Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος του Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Λ390226
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ951334

Tags: , , , ,