998154777

Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση

Γ.Ε.ΜΗ.: 119437301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 119437301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.110,12207,97902,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1.342,00282,051.059,95
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.300,00308,146.991,86
5. Μεταφορικά Μέσα31.250,00966,8830.283,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός60.535,7914.517,9146.017,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)100.427,7916.074,9884.352,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)84.352,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα7.250,42
ΙΙ. Απαιτήσεις
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως45.600,00
11. Χρεώστες διάφοροι3.889,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.770,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας18.815,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)83.326,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο70.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.470,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο27.947,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)99.618,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές33.919,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη20.194,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.941,65
11. Πιστωτές διάφοροι3.906,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)68.962,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)168.581,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)168.581,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)413.710,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων156.970,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως256.739,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως608,46
ΣΥΝΟΛΟ257.348,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας43.749,61
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως174.998,42218.748,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.599,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα59,80-59,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.540,17
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.213,172.213,17
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.610,571.610,57602,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)39.142,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων39.142,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως39.142,77
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.723,96
Κέρδη προς διάθεση29.418,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.470,94
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο27.947,87
29.418,81
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΑΙ091672
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,