999724567

ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 4885901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4885901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.125,401.125,400,001.125,401.125,400,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως20.775,3720.775,370,0020.775,3720.775,370,00
21.900,7721.900,770,0021.900,7721.900,770,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,008.904,398.904,390,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός261.658,88248.851,1112.807,77268.720,49223.355,0545.365,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)261.658,88248.851,1112.807,77277.624,88232.259,4445.365,44
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις6.790,6614.717,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)19.598,4360.082,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα96.115,1695.193,09
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων19.200,7221.426,07
115.315,88116.619,16
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες248.797,70258.370,29
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου3.210,708.167,94
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)42.840,0042.840,00
11. Χρεώστες διάφοροι21.003,2622.338,54
315.851,66331.716,77
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
2. Ομολογίες3.560,773.560,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3,04214,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας79.803,17310.086,36
79.806,21310.301,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)514.534,52762.197,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων150,00298,49
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα275.000,00225.000,00
275.150,00225.298,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού0,0021.244,47
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό40.000,0040.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά321.500,00321.500,00
361.500,00361.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-81.930,300,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-107.335,67-107.335,67
-189.265,97-107.335,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)232.234,03335.408,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές9.863,144.927,97
2. Γραμμάτια πληρωτέα48.435,55187.895,62
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.375,165.377,98
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων309.547,33338.559,54
4. Προκαταβολές πελατών4.002,004.178,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη8.497,6520.925,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.571,157.479,66
11. Πιστωτές διάφοροι186.406,83139.886,55
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)575.698,81709.231,57
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.350,112.938,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)809.282,951.047.579,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών44.364,38176.446,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)809.282,951.047.579,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών44.364,39176.446,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)446.251,45578.944,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων345.423,01475.390,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως100.828,44103.554,03
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.656,503.210,00
ΣΥΝΟΛΟ110.484,94106.764,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας77.372,86126.018,52
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως151.185,77228.558,63241.877,33367.895,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-118.073,69-261.131,82
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα281,651.080,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα31.602,50-31.320,8532.440,53-31.359,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-149.394,54-292.491,66
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα51.236,97150.653,90
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,003.741,46
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων21.244,4772.481,4414.133,86168.529,22
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.017,205.017,2067.464,245.663,835.663,83162.865,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-81.930,30-129.626,27
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων34.396,9639.797,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος34.396,960,0039.797,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-81.930,30-129.626,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-81.930,30-129.626,27
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-107.335,6722.290,60
-189.265,97-107.335,67
Ζημίες εις νέο-189.265,97-107.335,67
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΣΙΟΥΚΑ
ΑΔΤ:Φ094322/2001Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010

Tags: , , , ,