094094050

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΑΛΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13444/01ΑΤ/Β/86/189
Γ.Ε.ΜΗ.: 083283202000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΑΛΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13444/01ΑΤ/Β/86/189 - Γ.Ε.ΜΗ. 083283202000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως17.423,5513.722,653.700,9017.423,5513.722,653.700,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα547.665,710,00547.665,71547.665,710,00547.665,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα698.603,85690.671,187.932,67698.603,85690.671,187.932,67
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός886.473,32876.994,949.478,38866.026,59856.548,219.478,38
5. Μεταφορικά Μέσα12.260,4812.260,480,0012.260,4812.260,480,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός20.905,1620.183,32721,8420.905,1620.183,32721,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.165.908,521.600.109,92565.798,602.145.461,791.579.663,19565.798,60
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.468,902.468,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)568.267,50568.267,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα11.523,4612.705,50
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.248.979,191.433.117,81
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.64.318,5860.016,69
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων549,24549,24
1.325.370,471.506.389,24
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες39.676,3541.034,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου3.892,23
- Στις τράπεζες για είσπραξη7.090,9010.983,1315.647,71
11. Χρεώστες διάφοροι6.092,085.187,80
56.751,5661.869,51
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.126,139.509,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2,91321,18
5.129,049.830,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.387.251,071.578.089,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 573.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.678.890,001.678.890,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό27.847,0427.847,04
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων66.154,7366.154,73
94.001,7794.001,77
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-374.463,27-189.019,94
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων444.110,30444.110,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)1.842.538,802.027.982,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών6.138,987.892,90
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές20.672,8117.801,72
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.493,092.471,75
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων9.150,2822.811,61
4. Προκαταβολές πελατών13.816,882.474,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη483,47807,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,001.453,92
10. Μερίσματα πληρωτέα45.583,0145.583,01
11. Πιστωτές διάφοροι11.100,0116.600,01
106.299,55110.004,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)112.438,53117.896,92
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα4.242,144.178,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.959.219,472.150.057,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως332,78332,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.959.219,472.150.057,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως332,78332,78
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)63.829,6588.650,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων233.694,84152.329,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-169.865,19-63.679,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως18,0647,37
ΣΥΝΟΛΟ-169.847,13-63.632,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.540,0627.935,24
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.891,297.431,352.737,3130.672,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-177.278,48-94.304,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.914,04-1.914,043.272,22-3.272,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-179.192,52-97.576,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.056,273.715,76
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη2.400,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,003.456,274.470,988.186,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα181,46181,463.274,81504,12504,127.682,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-175.917,71-89.894,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-175.917,71-89.894,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-175.917,71-89.894,20
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-189.019,94-84.587,23
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-2.291,29
-364.937,65-176.772,72
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι9.525,6212.247,22
Ζημίες εις νέο-374.463,27-189.019,94
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΗΣ. ΤΑΛΛΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 667616
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΝΔ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 080035-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16151 Α ΤΑΞΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΗΣ. ΤΑΛΛΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 667545

Tags: , , , ,