999883566

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4601101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4601101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.328,521.328,510,011.328,521.328,510,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.596.127,43801.125,14795.002,291.596.127,43721.318,77874.808,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.596.127,43801.125,14795.002,291.596.127,43721.318,77874.808,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)795.002,29874.808,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι16.128,740,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,870,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας54.836,275.301,33
54.837,145.302,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)70.965,885.302,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
2. Αποθεματικά καταστατικού6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο66.798,7745.608,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)90.798,7769.608,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών716.450,10751.439,39
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.957,004.937,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.512,453.002,24
11. Πιστωτές διάφοροι49.249,8651.123,06
58.719,3159.062,58
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)775.169,41810.501,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)865.968,18880.110,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)865.968,18880.110,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)176.020,72187.963,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων79.806,3774.254,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως96.214,35113.708,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας39.699,1233.980,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.515,2379.728,09
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα35,5818,11
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα43.244,81-43.209,2342.958,41-42.940,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.306,0036.787,79
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα16.128,7416.128,7416.128,740,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)29.434,7436.787,79
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων79.806,3774.254,53
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος79.806,370,0074.254,530,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων29.434,7436.787,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως29.434,7436.787,79
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.44.802,3720.000,00
74.237,1156.787,79
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.438,608.909,21
Κέρδη προς διάθεση66.798,5147.878,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,002.269,67
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο66.798,7745.608,91
66.798,7747.878,58
ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:AI632547/10 ΑΔΕΙΑ:A725
Tags: , , , ,