095157770

ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61987/80/B/06/32
Γ.Ε.ΜΗ.: 71440120000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61987/80/B/06/32 - Γ.Ε.ΜΗ. 71440120000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως23.650,4317.625,056.025,3823.650,4316.122,837.527,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα295.343,74295.343,74295.343,74295.343,74
3. Κτίρια και τεχνικά έργα625.639,66565.715,8759.923,79625.639,66555.307,7770.331,89
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός473.218,27459.318,9013.899,37473.218,27448.827,2724.391,00
5. Μεταφορικά Μέσα68.939,4460.630,478.308,9766.698,0654.866,3311.831,73
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός932.046,83854.258,0277.788,81826.972,79786.487,0440.485,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.395.187,941.939.923,26455.264,682.287.872,521.845.488,41442.384,11
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.308,144.688,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)459.572,82447.072,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.956,60
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.36.206,4844.522,20
36.206,4846.478,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες503.582,17641.332,16
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου1.800,0077.373,56
- Στις τράπεζες για είσπραξη13.144,1454.096,77
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,0014.944,1482.500,00213.970,33
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση224.251,2510.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου193.042,59100.691,38
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)10.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες7.402,0213.133,18
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων13.707,1313.764,70
966.929,30992.891,75
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15.778,4519.393,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας65.993,0630.796,44
81.771,5150.190,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.084.907,291.089.560,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων22.037,7522.037,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 66.478,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο332.390,00332.390,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων9,829,82
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά376.237,14376.237,14
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-120.180,58-120.180,58
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-344.103,37-449.217,14
-464.283,95-569.397,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)244.353,01139.239,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές766.222,95578.650,31
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)127.695,59
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων500.000,58590.799,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.376,7834.460,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί36.285,4428.871,19
11. Πιστωτές διάφοροι10.694,6159.577,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.319.580,361.420.054,14
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα8.609,876.905,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.572.543,241.566.198,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών32.500,0062.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.572.543,241.566.198,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών32.500,0062.500,00
ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν 3697/08 1710,00€, Ν 3888/2010 69.605,32€ , ΠΟΛ 1085/2003 & Ν 3259/2004 33.091,00€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.269.111,302.175.487,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.495.461,141.676.940,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως773.650,16498.546,98
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως519,00180,50
ΣΥΝΟΛΟ774.169,16498.727,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας203.879,11270.569,64
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως414.155,69618.034,80309.896,81580.466,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως156.134,36-81.738,97
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα263,62319,40
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα40.773,38-40.509,7638.518,62-38.199,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως115.624,60-119.938,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα117,29117,29249,00249,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα10.628,1210.628,12-10.510,83491,39491,39-242,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)105.113,77-120.180,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων95.937,07116.059,54
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος95.937,070,00116.059,540,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων105.113,77-120.180,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως105.113,77-120.180,58
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-464.991,40-344.810,82
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-104.406,32-104.406,32
-464.283,95-569.397,72
Ζημίες εις νέο-464.283,95-569.397,72
ΡΟΔΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ Σύμβουλος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΛΛΗΣΟ Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Tags: , , , ,