092346193

Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50702/62/Β/01/0271
Γ.Ε.ΜΗ.: 058485604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50702/62/Β/01/0271 - Γ.Ε.ΜΗ. 058485604000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.811,658.811,640,018.811,658.811,640,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως33.947,6433.947,380,2633.947,6433.947,380,26
42.759,2942.759,020,2742.759,2942.759,020,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα136.253,51136.253,51136.253,51136.253,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα756.868,61743.831,5713.037,04751.868,91734.957,5416.911,37
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.159,784.159,710,074.159,784.159,710,07
5. Μεταφορικά Μέσα104.553,6594.746,149.807,51104.553,6592.466,9312.086,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός113.096,87100.137,4512.959,42101.434,3097.644,233.790,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.114.932,42942.874,87172.057,551.098.270,15929.228,41169.041,74
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις339.169,96339.169,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)511.227,51508.211,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα632.357,63623.708,96
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων27.326,1213.610,81
659.683,75637.319,77
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες26.553,9516.357,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου31.890,0023.430,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου14.400,0019.075,83
11. Χρεώστες διάφοροι11.594,908.716,22
84.438,8567.579,51
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο259.714,30166.283,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας42.030,78111.419,82
301.745,08277.703,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.045.867,68982.602,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.488,00 μετοχές των 29,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.174.152,001.174.152,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό23.543,5323.543,53
3. Ειδικά αποθεματικά7.138,567.138,56
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων15.002,5515.002,55
45.684,6445.684,64
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο7.626,66
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-139.973,97-139.973,97
-132.347,31-139.973,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.087.489,331.079.862,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις300,00300,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές218.890,40189.663,69
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)207.871,56163.271,73
4. Προκαταβολές πελατών8.838,5112.650,74
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.336,557.113,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.949,566.530,98
11. Πιστωτές διάφοροι20.419,5531.420,88
469.306,13410.651,72
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)469.606,13410.951,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.557.095,461.490.814,39
Τά ακίνητα της εταιρίας αναπροσαρμόστηκαν στις 31/12/2012 σύμφωνα με το ν.2065/92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.557.095,461.490.814,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)746.538,18678.991,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων499.285,55501.413,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως247.252,63177.577,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.914,202.351,06
ΣΥΝΟΛΟ249.166,83179.928,47
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας45.474,3055.918,34
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως188.735,26234.209,56232.941,36288.859,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.957,27-108.931,23
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα113,5374,35
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.747,33-4.633,803.007,95-2.933,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.323,47-111.864,83
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.371,651.371,65165,00165,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα25,9025,901.345,7513,4813,48151,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.669,22-111.713,31
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων13.646,4616.151,13
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος13.646,460,0016.151,130,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων11.669,22-111.713,31
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως11.669,22-111.713,31
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-139.973,97-63.151,96
(+): Αποθεματικά προς διάθεση38.933,86
-128.304,75-135.931,41
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.042,564.042,56
Ζημίες εις νέο-132.347,31-139.973,97
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ν. ΦΟΙΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 707205
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 748187
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1442
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,