998279802

Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64750/01ΔΤ/Β/07/90
Γ.Ε.ΜΗ.: 7936701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64750/01ΔΤ/Β/07/90 - Γ.Ε.ΜΗ. 7936701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.876,451.725,871.150,582.756,451.725,871.030,58
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.561,011.442,96118,051.443,011.442,960,05
4.437,463.168,831.268,634.199,463.168,831.030,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα10.000,001.000,009.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.865,821.058,96806,861.058,991.058,960,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)11.865,822.058,969.806,861.058,991.058,960,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)9.806,860,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.142,32-13.439,30
11. Χρεώστες διάφοροι-6.549,95-6.684,88
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων72.393,4592.814,02
68.985,8272.689,84
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.768,108.120,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.707,95242,01
11.476,058.362,12
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)80.461,8781.051,96
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.968,001.526,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο13.501,175.424,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)75.469,1766.950,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.767,301.307,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.800,4512.099,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.902,218.287,65
11. Πιστωτές διάφοροι-3.401,77-6.562,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.068,1915.131,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)91.537,3682.082,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)91.537,3682.082,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)48.525,2054.100,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων20.780,3116.487,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως27.744,8937.612,33
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.251,054.842,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.493,8432.769,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5,20-5,2033,00-33,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.488,6432.736,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.149,711.149,71-1.149,71393,63393,63-393,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.338,9332.342,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.000,00639,48
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.000,000,00639,480,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.338,9332.342,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.338,9332.342,94
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.5.116,80-23.556,24
18.455,738.786,70
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.012,561.836,07
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι500,00
Κέρδη προς διάθεση13.943,176.950,63
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό442,001.526,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο13.501,175.424,63
13.943,176.950,63
Ν.ΙΩΝΙΑ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ.Χ039961
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451

Tags: , , , ,