998279802

Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64750/01ΔΤ/Β/07/90

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64750/01ΔΤ/Β/07/90
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.756,451.725,871.030,582.756,451.725,871.030,58
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.443,011.442,960,051.012,511.012,470,04
4.199,463.168,831.030,633.768,962.738,341.030,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.058,991.058,960,03849,99849,970,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.058,991.058,960,03849,99849,970,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,030,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες-13.439,30-18.108,30
11. Χρεώστες διάφοροι-6.684,88-8.000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων92.814,0258.248,68
72.689,8432.140,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.120,112.956,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας242,014.401,79
8.362,127.358,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)81.051,9639.498,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.526,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5.424,63
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-23.556,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)66.950,6336.443,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.307,11961,31
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.099,775.539,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.287,655.065,50
11. Πιστωτές διάφοροι-6.562,54-7.480,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)15.131,994.085,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)82.082,6240.529,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)82.082,6240.529,24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)54.100,0017.800,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων16.487,6717.268,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.612,33531,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.842,761.807,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως32.769,57-1.275,77
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα33,00-33,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως32.736,57-1.275,77
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα393,63393,63-393,63176,20176,20-176,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)32.342,94-1.451,97
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων639,48487,89
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος639,480,00487,890,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων32.342,94-1.451,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως32.342,94-1.451,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-23.556,24-21.804,27
8.786,70-23.256,24
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.836,07
Κέρδη προς διάθεση6.950,63-23.256,24
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.526,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.424,63
6.950,63
Ν.ΙΩΝΙΑ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ039961
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ051552
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451

Tags: , , , ,