094081993

ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΣΙΔΗΡΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέταλλα-Μεταλλεύματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30745/02/Β/94/02(07)
Γ.Ε.ΜΗ.: 44331307000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΣΙΔΗΡΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30745/02/Β/94/02(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 44331307000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.007,843.007,840,003.007,843.007,840,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου8.301,478.301,470,008.301,478.301,470,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως127.460,39123.832,573.627,82127.289,74122.901,944.387,80
138.769,70135.141,883.627,82138.599,05134.211,254.387,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα56.000,000,0056.000,0056.000,000,0056.000,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση148.085,110,00148.085,11148.085,110,00148.085,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα965.543,26454.866,36510.676,90962.932,10407.536,95555.395,15
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός169.928,06159.354,5610.573,50169.185,69154.416,4714.769,22
5. Μεταφορικά Μέσα91.752,7375.262,5216.490,2184.508,8372.334,4412.174,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός229.941,89221.808,548.133,35224.488,75215.543,978.944,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.661.251,05911.291,98749.959,071.645.200,48849.831,83795.368,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις11.567,1212.368,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)761.526,19807.736,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.201.995,732.864.938,35
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα175.518,00185.107,64
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.463.968,54456.532,22
3.841.482,273.506.578,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.763.801,441.789.719,20
Μείον: Προβλέψεις37.031,331.726.770,1137.031,331.752.687,87
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.450,0017.750,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση168.740,00179.190,00123.210,00140.960,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου54.273,5835.650,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση25.800,0080.073,58560.105,90595.755,90
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)141.124,08141.124,08
11. Χρεώστες διάφοροι27.571,3915.263,87
2.154.729,162.645.791,72
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές52,4252,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο67.539,0729.830,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας277.339,0357.214,19
344.878,1087.044,54
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)6.341.141,956.239.466,89
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 3,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο591.000,00591.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων24.441,0724.441,07
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό90.882,9090.882,90
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων376.221,48376.221,48
467.104,38467.104,38
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-24.358,80-102.737,87
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-102.737,870,00
-127.096,67-102.737,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)955.448,78979.807,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού0,00300.070,00
2. Δάνεια Τραπεζών425.091,04300.000,00
425.091,04600.070,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές776.607,34421.577,99
2. Γραμμάτια πληρωτέα3.088,267.205,94
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.318.308,653.081.719,61
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.187.265,371.773.918,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη782,485.389,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.023,9818.692,95
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση400.070,00127.260,00
11. Πιστωτές διάφοροι21.610,0635.948,92
5.725.756,145.471.713,88
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.150.847,186.071.783,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)7.106.295,967.051.591,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως19.028,6219.028,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)7.106.295,967.051.591,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως19.028,6219.028,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)4.515.594,864.874.651,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.630.946,973.869.342,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως884.647,891.005.309,08
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως662,374.565,15
ΣΥΝΟΛΟ885.310,261.009.874,23
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας359.818,62400.053,64
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως386.450,44746.269,06477.099,55877.153,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως139.041,20132.721,04
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.509,192.515,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα160.646,89-159.137,70238.793,28-236.278,05
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20.096,50-103.557,01
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,00195,08
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη700,00700,000,00195,08
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.324,33814,35
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,001.324,33-624,33380,001.194,35-999,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-20.720,83-104.556,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-20.720,83-104.556,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-20.720,83-104.556,28
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-102.737,876.590,75
-123.458,70-97.965,53
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.637,974.772,34
Ζημίες εις νέο-127.096,67-102.737,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-127.096,67-102.737,87
-127.096,67-102.737,87
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 153015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 643839
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Χ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 510042
Σημειώσεις : 1) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.200.000 ΕΥΡΩ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΣΙΔΗΡΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για την αντιμετώπιση σχετικών ζημιών από απαιτήσεις οι οποίες καθυστερούν από μακρού χρόνου και κρίνονται ως επισφαλείς ύψους € 520 χιλ περίπου, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ποσού € 37 χιλ υπολείπεται αυτής που θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί κατά € 300 χιλ. Εξ’ αιτίας του μη σχηματισμού της επιπρόσθετης αυτής πρόβλεψης η αξία των απαιτήσεων και των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζεται αυξημένη κατά € 300 χιλ, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως και προηγουμένων εμφανίζονται αυξημένα κατά € 100 χιλ και € 200 χιλ αντιστοίχως. 2) Η Εταιρεία βασιζόμενη στο άρθρο 10 του Ν. 2065/92 και την υπ’αριθμ.205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του προσωπικού της. Εάν η Εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των € 55 χιλ. με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 55 χιλ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 55 χιλ και τα αποτελέσματα χρήσεως και προηγουμένων να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 5 χιλ και € 50 χιλ αντιστοίχως. 3) Οι φορολογικές δηλώσεις και τα Βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη διαχειριστική χρήση 2010 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΣΙΔΗΡΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 Χέϋδεν 8 – Αθήνα 104 34 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ.ΣΟΕΛ 160 Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651

Tags: , , , ,