082434425

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. "DELTA"

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μηχανήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68297/62/Β/09/0074
Γ.Ε.ΜΗ.: 038106105

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68297/62/Β/09/0074 - Γ.Ε.ΜΗ. 038106105
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως73.643,0172.203,831.439,1873.643,0171.539,512.103,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα583.833,370,00583.833,37583.833,370,00583.833,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.460.332,141.500.785,80959.546,342.459.982,141.407.444,921.052.537,22
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.026.557,481.709.364,77317.192,711.989.458,681.612.543,88376.914,80
5. Μεταφορικά Μέσα247.963,14193.629,5854.333,56247.963,14177.716,5670.246,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός117.111,4595.776,0421.335,41101.022,6392.070,868.951,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.435.797,583.499.556,191.936.241,395.382.259,963.289.776,222.092.483,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.936.241,392.092.483,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα741.101,23829.985,66
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.185.752,20108.206,35
926.853,43938.192,01
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες664.943,02634.465,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου89.206,07138.514,46
11. Χρεώστες διάφοροι16.594,8221.889,01
770.743,91794.868,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο160.398,58576.106,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας38.678,8316.430,11
199.077,41592.536,35
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.896.674,752.325.597,03
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.097.026,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.097.026,002.501.674,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,51165.353,51
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού514.919,00514.919,00
514.920,51680.272,51
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.062,911.551,50
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο39.229,6629.512,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)2.653.239,083.213.010,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών120.548,35216.987,27
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές102.554,0972.326,09
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων895.114,87818.359,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη31.825,5717.629,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.380,529.819,44
11. Πιστωτές διάφοροι24.692,8472.200,77
1.060.567,89990.334,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.181.116,241.207.322,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)3.834.355,324.420.184,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.834.355,324.420.333,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.221.891,301.489.367,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων936.865,341.188.760,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως285.025,96300.607,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας71.980,2185.533,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως81.417,24153.397,45100.018,20185.551,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως131.628,51115.055,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα67.437,54-67.437,5463.057,67-63.057,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως64.190,9751.997,99
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0016.158,7016.158,70
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21.847,2721.847,27-21.847,2719.197,9419.197,94-3.039,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)42.343,7048.958,75
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων213.693,49406.334,39
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος213.693,490,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων42.343,70-357.375,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως42.343,70642.624,36
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.29.512,9522.129,72
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.14.181,83
71.856,65678.935,91
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος20.910,8117.657,24
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι11.204,779.347,86
Κέρδη προς διάθεση39.741,07651.930,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό511,41388,59
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο39.229,6629.512,95
39.741,0729.901,54
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Tags: , , , ,