094070087

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8819/62/Β/86/653
Γ.Ε.ΜΗ.: 038269205000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/Β/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως44.244,8126.627,6117.617,2044.244,8122.203,1322.041,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα193.231,38193.231,38193.231,38193.231,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.524.219,831.298.068,07226.151,761.524.219,831.290.141,24234.078,59
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός766.117,42727.019,3939.098,03913.170,22839.076,1874.094,04
5. Μεταφορικά Μέσα160.527,92151.299,139.228,79160.527,92149.323,7511.204,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός157.033,33155.192,941.840,39155.033,33154.707,65325,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.801.129,882.331.579,53469.550,352.946.182,682.433.248,82512.933,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις490.000,00490.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)959.550,351.002.933,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.341,03257,88
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα10.441,484.207,68
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.6.853,668.780,38
18.636,1713.245,94
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.471.205,021.306.750,43
Μείον: Προβλέψεις17.801,381.453.403,6413.249,331.293.501,10
11. Χρεώστες διάφοροι85.135,17158.162,92
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων139.859,86
1.678.398,671.451.664,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο301.831,86286.384,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας185,771.784,96
302.017,63288.169,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.999.052,471.753.078,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού248.702,44278.497,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 443.500,00 μετοχές των 3,03 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.343.805,001.343.805,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού15.643,8529.020,37
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.770,1425.563,28
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων25.766,6925.766,69
52.536,8351.329,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο88.686,9210.769,91
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-107.398,17-51.035,59
-18.711,25-40.265,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.393.274,431.383.889,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών210.430,68213.588,85
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.056,39-121.052,03
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.434.512,641.401.900,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη121.237,43145.643,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί57.410,8951.995,60
11. Πιστωτές διάφοροι-19.413,83
1.621.217,351.459.073,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.831.648,031.672.662,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.224.922,463.056.551,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.224.922,463.056.551,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.064.964,241.416.591,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων612.543,091.120.257,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως452.421,15296.333,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως55.332,64
ΣΥΝΟΛΟ452.421,15351.666,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας296.820,03201.753,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως155.601,12149.912,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16,65
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων10.246,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα125.824,21-125.807,56124.053,30-134.299,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως29.793,5615.613,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα13.476,5213.476,52
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα10.652,2410.652,242.824,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)32.617,8415.613,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων32.617,8415.613,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως32.617,8415.613,08
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.15.613,08
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-4.276,33
32.617,8426.949,83
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.856,55
Κέρδη προς διάθεση22.761,2926.949,83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.206,86566,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο21.554,4310.769,91
22.761,2911.336,75
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ215545
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣ
ΑΡ.ΑΔ.5871 Α΄ ΤΑΞΗ
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ E. ΝΑΘΑΝ
Φ152202

Tags: , , , ,