094199983

ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33413/61/Β/95/06
Γ.Ε.ΜΗ.: 31783657000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33413/61/Β/95/06 - Γ.Ε.ΜΗ. 31783657000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα22.597,2122.597,2122.597,2122.597,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα201.936,41145.302,5856.633,83201.936,41137.225,1264.711,29
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός60.091,3259.290,07801,2560.091,3258.692,271.399,05
5. Μεταφορικά Μέσα16.287,6016.287,580,0216.287,6016.287,580,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.394,879.853,401.541,4711.394,879.605,021.789,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)312.307,41230.733,6381.573,78312.307,41221.809,9990.497,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις440,21440,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)82.013,9990.937,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.45.742,54104.628,59
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες345.861,28295.113,42
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.530,00312,11
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)19.763,6919.763,69
11. Χρεώστες διάφοροι1.851,3110.006,78
370.006,28325.196,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.369,946.612,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας85,71252,57
4.455,656.865,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)420.204,47436.689,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων148,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά773,62773,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-25.243,46-44.643,13
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-272.345,91-227.702,78
-297.589,37-272.345,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-146.815,75-121.572,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις35.000,0035.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές606.119,18602.573,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.490,963.083,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.595,271.563,85
11. Πιστωτές διάφοροι2.828,806.656,85
614.034,21613.877,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)649.034,21648.877,35
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα471,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)502.218,46527.776,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία19.437,0017.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)502.218,46527.776,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων19.437,0017.500,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)187.855,47121.679,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων156.831,33114.926,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.024,146.752,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας27.842,9225.440,36
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως26.447,2154.290,1324.132,5749.572,93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.265,99-42.820,71
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα22,493,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα637,28-614,79911,49-908,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.880,78-43.728,92
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα86,0631,59
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων400,00486,06-486,06400,00431,59-431,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-24.366,84-44.160,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.923,6410.897,79
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.923,640,0010.897,790,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-24.366,84-44.160,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-24.366,84-44.160,51
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-272.345,91-227.702,78
-296.712,75-271.863,29
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι876,62482,62
Ζημίες εις νέο-297.589,37-272.345,91
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ 512018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Λ 222566
Η ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΒ 892451/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5630 Α΄ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,