999631406

ΑΙΓΕΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52454/01/B/02/462
Γ.Ε.ΜΗ.: 004848301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΙΓΕΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52454/01/B/02/462 - Γ.Ε.ΜΗ. 004848301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.753,671.753,670,001.753,671.753,670,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα6.920,006.919,970,036.920,006.379,15540,85
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.333,6028.332,481,1228.333,6028.332,481,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)35.253,6035.252,451,1535.253,6034.711,63541,97
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.167,003.167,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.168,153.708,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες29.540,1527.965,75
11. Χρεώστες διάφοροι310.455,61310.470,70
339.995,76338.436,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.883,62344,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας196,31196,31
2.079,93540,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)342.075,69338.977,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.500,004.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-10.122,99-19.235,04
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-55.113,91-35.878,87
-65.236,90-55.113,91
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων28.800,0015.300,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)28.063,1024.686,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.120,988.120,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)976,19976,19
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων307.875,69307.875,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη207,88116,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί910,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)317.180,74318.000,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)345.243,84342.686,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)345.243,84342.686,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.720,006.305,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.720,006.305,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.842,9925.505,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.122,99-19.200,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.122,99-19.200,45
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.122,99-19.200,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος-34,5934,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.122,99-19.235,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.122,99-19.235,04
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-55.113,91-35.878,87
-65.236,90-55.113,91
Ζημίες εις νέο-65.236,90-55.113,91
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι.ΛΑΖΟΣ
Η 477239/1970
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ
Σ 549370/1997
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ
ΟΕΕ Α"ΤΑΞΗΣ 5135

Tags: , , , ,