094034365

ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1752/Β/86/1751
Γ.Ε.ΜΗ.: 000286901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1752/Β/86/1751 - Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα871.574,06871.574,06871.574,06871.574,06
3. Κτίρια και τεχνικά έργα923.673,12410.426,89513.246,23923.673,12373.379,96550.293,16
5. Μεταφορικά Μέσα90.216,4374.491,4315.725,00104.992,6683.767,6421.225,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός61.978,4957.874,284.104,2160.300,0357.874,282.425,75
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές413,66413,66413,66413,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.947.855,76542.792,601.405.063,161.960.953,53515.021,881.445.931,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.126,213.126,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.408.189,371.449.057,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες251.891,65217.995,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου156.143,80229.576,63
11. Χρεώστες διάφοροι155.000,00
563.035,45447.572,54
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.192,074.226,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας156.449,6224.337,77
158.641,6928.563,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)721.677,14476.136,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 383.211,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.122.808,231.122.808,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων258.829,53258.829,53
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό64.585,8264.585,82
4. Έκτακτα αποθεματικά44.115,5844.115,58
108.701,40108.701,40
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο158.230,14199.843,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.648.569,301.690.182,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις45.000,0064.500,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.274,181.115,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)30.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων50.000,0050.000,00
4. Προκαταβολές πελατών331.203,631.203,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη16.169,15110.141,25
11. Πιστωτές διάφοροι1.438,80
430.085,76162.460,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)475.085,76226.960,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων6.211,458.050,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)2.129.866,511.925.194,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.129.866,511.925.194,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)154.822,14186.436,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως154.822,14186.436,78
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας162.491,11120.244,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.668,9766.192,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4,3056,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.440,86-5.436,5613.394,44-13.338,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.105,5352.854,37
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα601,61601,61229.725,86229.725,86
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00601,61593,42593,42229.132,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-12.503,92281.986,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων42.546,9354.433,67
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος42.546,930,0054.433,670,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-12.503,92281.986,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-12.503,92281.986,81
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.199.843,499.738,19
187.339,57291.725,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0063.751,50
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι29.109,4317.218,24
Κέρδη προς διάθεση158.230,14210.755,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,0010.911,77
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο158.230,14199.843,49
158.230,14210.755,26
ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ414701
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ024734
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΡΜΠΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ034668

Tags: , , , ,