094051823

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2484/01/B/86/2483
Γ.Ε.ΜΗ.: 000296401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
37 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 37 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2484/01/B/86/2483 - Γ.Ε.ΜΗ. 000296401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως704,34704,330,01704,34704,330,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα58.830,7158.186,69644,0258.830,7157.586,691.244,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.416,1121.350,8065,3121.119,5321.114,225,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)80.246,8279.537,49709,3379.950,2478.700,911.249,33
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.318,721.318,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.028,052.568,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι34.641,5636.531,34
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα29,3529,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.487,151.665,06
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας367.455,27379.172,50
370.942,42380.837,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)405.613,33417.398,25
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.190,001.190,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.504,00 μετοχές των 39,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο292.656,00292.656,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων312,15312,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό58.909,1956.560,76
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων40,5740,57
58.949,7656.601,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο196,4121,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)352.114,32349.591,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.789,615.269,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.620,205.245,68
10. Μερίσματα πληρωτέα44.423,6860.032,00
11. Πιστωτές διάφοροι1.883,581.018,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)56.717,0771.565,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)408.831,39421.156,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)408.831,39421.156,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)215.931,75231.146,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως215.931,75231.146,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας163.264,25161.544,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.667,5069.601,88
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα13.008,5011.544,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως65.676,0081.145,99
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)65.676,0081.145,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων836,581.094,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων64.839,4280.051,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως64.839,4280.051,58
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.21,6757,92
64.861,0980.109,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.892,5716.895,11
Κέρδη προς διάθεση46.968,5263.214,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.348,433.160,72
2. Πρώτο μέρισμα44.423,6860.032,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο196,4121,67
46.968,5263.214,39
ΑΘΗΝΑ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287524
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
Α.Δ.Τ. Α741387
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕ 0008119

Tags: , , , ,