094294187

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29564/92/B/93/13
Γ.Ε.ΜΗ.: 033106133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29564/92/B/93/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 033106133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα16.691,806.969,239.722,5716.691,806.365,0610.326,74
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός24.065,7022.688,671.377,0324.065,7022.493,871.571,83
5. Μεταφορικά Μέσα61.269,4959.043,442.226,0561.269,4958.699,442.570,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.375,6929.040,124.335,5733.375,6928.142,125.233,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)135.402,68117.741,4617.661,22135.402,68115.700,4919.702,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)17.661,2219.702,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.5.434,724.240,53
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες150.690,83121.275,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου25.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.509,462.509,46
11. Χρεώστες διάφοροι8.981,256.480,41
162.181,54155.265,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο145.622,86148.639,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας58,47546,81
145.681,33149.186,35
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)313.297,59308.692,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο120.000,00120.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.730,756.082,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο63.871,0651.546,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)190.601,81177.629,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές61.552,5044.311,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)11.091,8233.757,56
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων44.209,2643.131,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη21.974,4023.583,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.454,925.907,27
11. Πιστωτές διάφοροι74,1074,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)140.357,00150.765,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)330.958,81328.394,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)330.958,81328.394,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)247.993,46281.436,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων168.427,96176.404,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως79.565,50105.031,99
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.896,4429.216,08
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως33.702,2853.598,7245.715,5774.931,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.966,7830.100,34
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.231,56-5.231,567.484,90-7.484,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.735,2222.615,44
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.434,62152,75
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων700,002.134,62-2.134,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)18.600,6022.462,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.040,973.233,43
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.040,970,003.233,430,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων18.600,6022.462,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως18.600,6022.462,69
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.51.546,99
70.147,5922.462,69
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.627,89
Κέρδη προς διάθεση64.519,7022.462,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό648,64879,17
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο63.871,0651.546,99
64.519,7052.426,16
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ820560
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ753662
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,