094157771

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16084/26/B/87/011
Γ.Ε.ΜΗ.: 14782645000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16084/26/B/87/011 - Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως30.302,6024.431,815.870,7928.622,6024.222,754.399,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.058.223,821.058.223,821.058.223,821.058.223,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.693.128,764.194.739,891.498.388,875.374.863,093.975.911,341.398.951,75
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός189.025,13123.313,0265.712,11143.668,72118.314,5525.354,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.110.546,58684.459,46426.087,12949.123,06639.410,26309.712,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)8.050.924,295.002.512,373.048.411,927.525.878,694.733.636,152.792.242,54
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις557,59557,59
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις595,24529,72
1.152,831.087,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.049.564,752.793.329,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.15.892,5218.733,70
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες117.767,92104.589,59
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου42.100,5339.773,30
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως23.031,7517.027,51
11. Χρεώστες διάφοροι118.154,03172.487,29
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1.400,00
301.054,23335.277,69
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα150.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις319,37-319,37
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.427,285.339,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας346.340,33610.280,04
353.767,61615.619,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)670.714,361.119.311,80
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα383,3415.289,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 222.512,00 μετοχές των 14,67 ευρώ)
1. Καταβλημένο3.264.251,043.264.251,04
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού970.587,621.027.037,38
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.807,5026.807,50
3. Ειδικά αποθεματικά428,75428,75
27.236,2527.236,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-127.629,67-312.581,69
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-690.944,05-378.362,36
-818.573,72-690.944,05
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)3.443.501,193.627.580,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών146.929,33186.186,76
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές31.472,9021.904,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.202,90362,86
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,28
4. Προκαταβολές πελατών15.132,6216.649,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.966,464.463,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί28.738,3837.158,14
11. Πιστωτές διάφοροι44.334,8536.997,85
135.848,11117.536,73
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)282.777,44303.723,49
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα254,611.027,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.726.533,243.932.331,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία3.299,293.299,29
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.689.665,973.689.665,97
3.692.965,264.213.832,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)3.726.533,243.932.331,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων3.299,293.299,29
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.689.665,973.689.665,97
3.692.965,264.213.832,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.015.155,67750.781,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων981.575,59987.442,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως33.580,08-236.661,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως11.963,129.205,28
ΣΥΝΟΛΟ45.543,20-227.455,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας169.694,50117.871,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως62.179,84231.874,3439.938,14157.809,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-186.331,14-385.265,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16.496,439.561,08
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα17.040,43-544,0026.885,50-17.324,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-186.875,14-402.590,15
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα56.449,7685.904,55
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη116,4877,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων5.140,0061.706,246.261,0092.242,55
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα24,94144,41
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων346,15371,0961.335,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-125.539,99-310.492,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων277.577,57394.504,21
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος277.577,570,00394.504,210,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-125.539,99-310.492,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-125.539,99-310.492,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-690.944,05-378.362,36
-816.484,04-688.854,37
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.089,682.089,68
Ζημίες εις νέο-818.573,72-690.944,05
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΑΔΤ Ν 480923/1988
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ135745/2001
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π524407/1990 Αρ.Αδειας ΟΕΕ 8728 Α΄Τάξης

Tags: , , , ,