094344017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 26373/62/Β/92/138
Γ.Ε.ΜΗ.: 57663804000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26373/62/Β/92/138 - Γ.Ε.ΜΗ. 57663804000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα366.912,760,00366.912,76366.912,760,00366.912,76
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.025.925,661.588.103,40437.822,262.025.925,661.538.031,96487.893,70
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.089.713,662.071.947,5117.766,152.089.426,522.018.741,5270.685,00
5. Μεταφορικά Μέσα52.341,0852.226,35114,7352.341,0851.764,97576,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός78.231,9376.549,351.682,5876.414,7576.214,20200,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.613.125,093.788.826,61824.298,484.611.020,773.684.752,65926.268,12
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.965,002.641,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)826.263,48928.909,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα64.515,3437.291,14
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα239.618,38225.825,21
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.77.829,8364.108,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων11.664,8710.501,19
393.628,42337.726,34
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες65.701,2864.649,35
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου95.525,6576.998,15
- Στις τράπεζες για είσπραξη58.710,34154.235,9934.364,76111.362,91
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)16.710,0016.710,00
11. Χρεώστες διάφοροι4.124,6710.272,27
240.771,94202.994,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.716,741.759,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας559.759,27539.526,67
561.476,01541.286,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.195.876,371.082.007,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 791.200,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.318.216,002.318.216,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού15.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό31.439,0631.439,06
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων609.055,82609.055,82
640.494,88640.494,88
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-80.858,59
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-961.488,08-981.216,40
-961.488,08-1.062.074,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.997.222,801.911.685,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις4.472,0314.400,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.854,6622.354,32
4. Προκαταβολές πελατών1.684,083.373,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.898,21345,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.008,076.564,47
11. Πιστωτές διάφοροι52.193,59
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)20.445,0284.830,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.022.139,852.010.916,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)2.022.139,852.010.916,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.179.236,30990.588,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων991.357,61983.278,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως187.878,697.310,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.797,801.579,08
ΣΥΝΟΛΟ189.676,498.889,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας53.152,9657.941,94
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως47.457,92100.610,8858.575,61116.517,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως89.065,61-107.627,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα13.701,3620.892,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.672,9812.028,38959,2319.932,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως101.093,99-87.694,79
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα16.996,9416.996,9422.575,0022.575,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα317,19317,1916.679,7573,2173,2122.501,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)117.773,74-65.193,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων104.073,96189.191,50
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος104.073,960,00189.191,500,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων117.773,74-65.193,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως117.773,74-65.193,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.062.074,99-1.134.367,69
(+): Αποθεματικά προς διάθεση153.151,29
-944.301,25-1.046.409,40
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι17.186,8315.665,59
Ζημίες εις νέο-961.488,08-1.062.074,99
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 190246
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔT: Σ 331817
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1442
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 661770
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777
Σημείωση:1.Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2065/92

Tags: , , , ,