094028402

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.».

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: α) η εμπορία σιδήρου, μηχανών ανταλλακτικών, οικοδομικών ειδών και γενικώς παντός βιομηχανίας και βιοτεχνίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9656/12/Β/86/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 046132722000 - ΑΦΜ 094028402
ΕΔΡΑ: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 2, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
46 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.».
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 46 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9656/12/Β/86/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 046132722000 - ΑΦΜ 094028402
ΕΔΡΑ: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 2, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως117,65117,640,01117,65117,640,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα20.629,6320.629,600,0320.629,6320.629,600,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.947,3133.582,11365,2033.197,3132.522,60674,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)54.576,9454.211,71365,2353.826,9453.152,20674,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)365,23674,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα420.866,98446.469,16
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες24.750,9746.326,62
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου8.001,118.001,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.000,004.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι7.511,7112.752,82
42.263,7971.080,55
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.248,31409,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας447,95841,34
1.696,261.251,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)464.827,03518.801,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,00187,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.607,1810.607,18
4. Έκτακτα αποθεματικά8.425,418.425,41
19.032,5919.032,59
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-36.102,65-36.573,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-148.128,97-111.555,97
-184.231,62-148.128,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-77.149,03-41.046,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές15.641,8318.649,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)26.320,0534.465,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων11.056,7316.211,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη40,0040,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί562,56432,48
11. Πιστωτές διάφοροι488.720,13490.434,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)542.341,30560.233,12
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,00476,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)465.192,27519.663,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)465.192,27519.663,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)108.757,8392.075,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων104.840,3688.680,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.917,473.394,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.729,096.221,56
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως33.511,2939.240,3831.484,9237.706,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-35.322,91-34.311,63
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2,5714,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα109,47-106,901.784,19-1.769,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-35.429,81-36.081,61
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα400,010,03
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων272,83672,84-672,84491,36491,39-491,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.102,65-36.573,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.059,512.620,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.059,510,002.620,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.102,65-36.573,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.102,65-36.573,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-148.128,97-111.555,97
-184.231,62-148.128,97
Ζημίες εις νέο-184.231,62-148.128,97
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 331105
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Ι.ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580936
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,