094002287

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ.Τ. ΑΒΕΝΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9647/12/Β/86/1
Γ.Ε.ΜΗ.: 46131922000 - ΑΦΜ 094002287
ΕΔΡΑ :ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 2, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
56 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 56 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9647/12/Β/86/1 - Γ.Ε.ΜΗ. 46131922000 - ΑΦΜ 094002287
ΕΔΡΑ :ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 2, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα67.461,4867.461,460,0267.461,4867.461,460,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.021,506.494,561.526,948.021,506.299,641.721,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)75.482,9873.956,021.526,9675.482,9873.761,101.721,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.526,961.721,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα34.704,4934.704,49
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα303.367,63303.367,63
338.072,12338.072,12
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι156.589,41115.709,46
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο425,99570,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας763.272,96740.131,05
763.698,95740.701,40
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.258.360,481.194.482,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα1.969,007.671,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.622,00 μετοχές των 31,25 ευρώ)
1. Καταβλημένο644.437,50644.437,50
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων84.403,5984.403,59
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό56.533,8955.047,90
4. Έκτακτα αποθεματικά213.769,27213.769,27
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων69.917,3169.917,31
340.220,47338.734,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο108.844,7496.443,10
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-8.502,81
108.844,7487.940,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.177.906,301.155.515,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές225,27758,42
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.685,583.685,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη31.699,696.177,20
11. Πιστωτές διάφοροι15.426,004.826,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)51.036,5415.447,20
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού32.913,6032.913,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.261.856,441.203.876,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.261.856,441.203.876,66
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)75.624,7853.576,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων20.242,8718.063,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως55.381,9135.513,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.463,5110.642,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.205,4914.669,0011.432,3022.075,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.712,9113.438,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα40,00-40,00967,08-967,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.672,9112.471,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα510,926.153,74
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00510,92-510,927.705,4713.859,21-13.859,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)40.161,99-1.387,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων194,925.621,43
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος194,920,005.621,430,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων40.161,99-1.387,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως40.161,99-1.387,99
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.87.940,2996.443,10
128.102,2895.055,11
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.771,557.114,82
Κέρδη προς διάθεση110.330,7387.940,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.485,990,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο108.844,7487.940,29
110.330,7387.940,29
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580936
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. Χ 311105
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,