000000000

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18443/01AT/B/88/915
Γ.Ε.ΜΗ.: 000712101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18443/01AT/B/88/915 - Γ.Ε.ΜΗ. 000712101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως94.773,6894.043,76729,9294.773,6889.664,555.109,13
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως286.990,53286.990,320,21286.990,53286.990,320,21
381.764,21381.034,08730,13381.764,21376.654,875.109,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1.179.316,061.179.288,0628,001.179.316,061.176.388,952.927,11
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα61.120,1544.394,1516.726,0061.120,1538.139,6922.980,46
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.500,002.499,980,022.500,002.499,980,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός342.289,82334.094,318.195,51327.983,59318.167,579.816,02
405.909,97380.988,4424.921,53391.603,74358.807,2432.796,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.585.226,031.560.276,5024.949,531.570.919,801.535.196,1935.723,61
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις36.688,4728.259,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)61.638,0063.982,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα718.404,02723.103,59
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες6.533.304,707.096.946,07
Μείον: Προβλέψεις526.828,736.006.475,97543.406,176.553.539,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.417.261,011.478.194,34
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)78.859,259.705,85
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες656.976,28627.616,27
Μείον: Προβλέψεις656.976,280,00627.616,270,00
11. Χρεώστες διάφοροι160.845,10137.906,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.864,030,00
8.667.305,368.179.346,09
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.581,197.732,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας539.865,57197.346,63
541.446,76205.079,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)9.927.156,149.107.528,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.718,855.307,13
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού286.282,01250.621,66
291.000,86255.928,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.818.716,00 μετοχές των 0,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.409.358,001.409.358,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο9.029.726,419.029.726,41
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,370,37
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό13.463,0313.463,03
4. Έκτακτα αποθεματικά45.928,1045.928,10
59.391,1359.391,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο122.236,91369.343,11
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-7.741.687,10-8.111.030,21
-7.619.450,19-7.741.687,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)2.879.025,722.756.788,81
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία202.577,88200.204,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές719.881,491.105.592,85
2. Γραμμάτια πληρωτέα8.802,720,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων510.997,35384.024,20
4. Προκαταβολές πελατών135.402,0995.053,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη86.538,05257.412,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί54.845,3746.119,46
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις5.450.758,374.324.290,35
11. Πιστωτές διάφοροι47.791,7649.928,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.015.017,206.262.421,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα183.904,33213.135,29
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,000,00
183.904,33213.135,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)10.280.525,139.432.549,76
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία65,9165,91
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών225.000,00755.000,00
225.065,91755.065,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)10.280.525,139.432.549,76
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων65,9165,91
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών225.000,00755.000,00
225.065,91755.065,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)32.639.551,2434.579.258,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων25.336.788,2026.033.282,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.302.763,048.545.975,01
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.006,1994.553,95
ΣΥΝΟΛΟ7.305.769,238.640.528,96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.311.012,751.664.989,48
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.812.013,267.123.026,016.457.578,198.122.567,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως182.743,22517.961,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.229,202.390,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα57.385,60-56.156,4071.693,21-69.302,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως126.586,82448.658,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.248,602.409,39
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων24.585,61
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων245.496,09272.330,30682.516,05684.925,44
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.034,1426.759,14
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες181.522,15319.700,01
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων86.504,67
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους20.000,00206.556,2965.774,01240.807,01673.770,8311.154,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)192.360,83459.813,34
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων29.459,5248.421,99
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος29.459,520,0048.421,990,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων192.360,83459.813,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως192.360,83459.813,34
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-7.741.687,10-8.111.030,21
-7.549.326,27-7.651.216,87
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος70.123,9290.470,23
Ζημίες εις νέο-7.619.450,19-7.741.687,10
ΜΑΡΟΥΣΙ, 6 ΜΑΪΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
STEFFEN ANDERSEN
204088009/3.9.2009
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ
Ρ 679186
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Μ 281506

Tags: , , , ,