999509161

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54804/04/B/03/54(04)
Γ.Ε.ΜΗ.: 5635101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54804/04/B/03/54(04) - Γ.Ε.ΜΗ. 5635101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός276.845,9188.777,40188.068,51250.146,31107.774,61142.371,70
5. Μεταφορικά Μέσα39.726,2323.276,6716.449,5639.726,2319.574,0720.152,16
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός100.528,4397.038,423.490,0196.004,8591.054,324.950,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)417.100,57209.092,49208.008,08385.877,39218.403,00167.474,39
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις708,00708,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)208.716,08168.182,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.110.808,2672.477,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων26.132,15816,50
136.940,4173.294,32
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες574.504,19871.133,25
Μείον: Προβλέψεις51.989,24522.514,9543.815,78827.317,47
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση9.000,009.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου358.253,7486.930,66
11. Χρεώστες διάφοροι63.307,3958.988,02
953.076,08982.236,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο621.789,89367.302,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας205.048,87237.196,51
826.838,76604.499,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.916.855,251.660.029,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.490,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο73.081,5073.081,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό50.637,2139.630,09
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο625.017,24667.844,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)748.735,95780.556,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές962.973,01897.706,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.520,835.665,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη126.138,5880.644,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.542,1415.931,79
10. Μερίσματα πληρωτέα250.000,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι13.895,0513.837,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.370.069,611.013.785,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού6.765,7733.870,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.125.571,331.828.211,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.125.571,331.828.211,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.631.879,491.744.136,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων933.058,801.110.548,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως698.820,69633.588,13
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως713,731.056,62
ΣΥΝΟΛΟ699.534,42634.644,75
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας65.968,4769.211,06
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως335.022,34400.990,81267.857,02337.068,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως298.543,61297.576,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα210,00-210,00531,06-531,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως298.333,61297.045,61
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5,180,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη9.249,999.255,173.106,173.106,17
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα504,4818.725,65
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες921,130,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους8.173,469.599,07-343,908.718,2727.443,92-24.337,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)297.989,71272.707,86
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων29.968,7538.116,78
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος29.968,750,0038.116,780,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων297.989,71272.707,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως297.989,71272.707,86
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.667.844,60462.676,31
965.834,31735.384,17
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος79.309,9556.631,26
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι500,000,00
Κέρδη προς διάθεση886.024,36678.752,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό11.007,1210.908,31
2. Πρώτο μέρισμα250.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο625.017,24667.844,60
886.024,36678.752,91
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΚ 078410
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ 512726
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ 061276

Tags: , , , ,