094398867

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30059/01ΔΤ/Β93/691

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30059/01ΔΤ/Β93/691
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα114.611,11114.611,11114.611,11114.611,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα109.855,7799.088,5510.767,22109.855,7797.109,5412.746,23
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.045,950,002.045,95
5. Μεταφορικά Μέσα33.064,3127.278,055.786,2633.064,3122.318,4010.745,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.701,3514.484,86216,4913.795,3513.578,88216,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)274.278,49140.851,46133.427,03271.326,54133.006,82138.319,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)133.427,03138.319,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες93.528,66132.285,57
11. Χρεώστες διάφοροι22.579,7022.502,68
116.108,36154.788,25
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.774,6314.523,94
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)125.882,99169.312,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.269,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο188.070,00188.070,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων13,2013,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό67.176,2667.176,26
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων174.683,08174.683,08
241.859,34241.859,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο311.286,94261.503,50
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων3.076,733.076,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)744.306,21694.522,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις35.840,3035.840,30
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-300,871.367,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη36.297,9253.691,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.327,26635,97
11. Πιστωτές διάφοροι-562.160,80-478.426,50
-520.836,49-422.731,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)-484.996,19-386.890,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)259.310,02307.631,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)259.310,02307.631,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)188.863,93219.875,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων17.335,5841.641,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως171.528,35178.233,75
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας53.195,0629.569,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως118.333,29148.664,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα6.340,86-6.340,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως111.992,43148.664,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη69.405,0969.405,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.711,252.711,25-2.711,256.037,526.037,5263.367,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)109.281,18212.031,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων109.281,18212.031,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως109.281,18212.031,79
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.224.564,46153.958,91
333.845,64365.990,70
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος22.558,7028.128,35
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,006.953,76
Κέρδη προς διάθεση311.286,94330.908,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
6. Αφορολόγητα αποθεματικά69.405,09
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο311.286,94261.503,50
311.286,94330.908,59
ΑΙΓΑΛΕΩ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ044142
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ133743
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451

Tags: , , , ,