999715177

AUTO LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51410/62/Β/02/0072
Γ.Ε.ΜΗ.: 058530604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
AUTO LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51410/62/Β/02/0072 - Γ.Ε.ΜΗ. 058530604000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως7.127,00118,787.008,22
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα113.580,75113.580,75113.580,75113.580,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα377.049,13146.414,72230.634,41374.649,11110.637,36264.011,75
5. Μεταφορικά Μέσα108.230,2080.393,0927.837,11108.230,2073.118,7535.111,45
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός266.693,84216.524,0450.169,80257.105,67199.652,9557.452,72
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές228.484,63228.484,63197.885,64197.885,64
1.094.038,55443.331,85650.706,701.051.451,37383.409,06668.042,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.101.165,55443.450,63657.714,921.051.451,37383.409,06668.042,31
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.609,005.609,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)663.323,92673.651,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.103.495,931.123.178,81
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων277,09
1.103.495,931.123.455,90
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.319.716,511.285.472,09
Μείον: Προβλέψεις25.500,001.294.216,5120.000,001.265.472,09
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου89.097,8990.794,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου185.347,77272.918,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)30.000,0030.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι35.481,787.920,62
1.634.143,951.667.105,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο28.301,355.690,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας191.316,4685.574,63
219.617,8191.264,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.957.257,692.881.826,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.322,2417.612,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 755.775,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.267.325,002.267.325,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων17.407,5017.407,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό79.506,1574.785,94
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων100.000,00100.000,00
179.506,15174.785,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο965.848,25889.024,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)3.430.086,903.348.542,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.031,816.339,34
2. Γραμμάτια πληρωτέα104.269,08204.269,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη79.676,332.826,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.839,739.825,40
11. Πιστωτές διάφοροι1.287,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)194.816,95224.547,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)3.624.903,853.573.090,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.624.903,853.573.090,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.172.346,041.228.611,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων643.754,30637.639,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως528.591,74590.972,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας121.009,73167.263,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως287.856,01408.865,74395.282,01562.545,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως119.726,0028.426,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα115,17
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.556,24-2.556,243.237,52-3.122,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως117.169,7625.304,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα835,54835,54835,54
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα83,4183,41-83,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)118.005,3025.221,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων60.041,5776.738,93
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος60.041,570,0076.738,930,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων118.005,3025.221,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως118.005,3025.221,05
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.889.024,43872.597,76
1.007.029,73897.818,81
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος36.461,277.785,54
Κέρδη προς διάθεση970.568,46890.033,27
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.720,211.008,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο965.848,25889.024,43
970.568,46890.033,27
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΚ 897592
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΔΤ Ρ 219883
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777
Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας έγινε στις 32/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις τουν.2065/92

Tags: , , , ,