999841618

BLUE MOUNTAIN Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
BLUE MOUNTAIN ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.985,821.984,821,001.985,821.984,821,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα542.669,66542.669,66544.173,51544.173,51
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός552,39552,39552,39552,39
5. Μεταφορικά Μέσα72.796,401.113,7671.682,6472.796,401.113,7671.682,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.832,10296,792.535,312.832,10296,792.535,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)618.850,551.410,55617.440,00620.354,401.410,55618.943,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)617.440,00618.943,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη23.579,34
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες232.596,48
11. Χρεώστες διάφοροι18.818,7218.818,72
18.818,72251.415,20
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο107.446,5851.087,46
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)126.265,30326.082,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο210.000,00210.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.995,943.995,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-70.271,30
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-430.657,75-430.657,75
-500.929,05-430.657,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-286.933,11-216.661,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές927.525,141.028.102,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-26.661,12-19.656,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.775,396.361,51
11. Πιστωτές διάφοροι120.000,00146.881,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.030.639,411.161.688,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)743.706,30945.026,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)743.706,30945.026,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)13.500,0070.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων24.581,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.500,0045.418,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας48.773,254.427,44
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως32.515,5081.288,7517.709,7622.137,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-67.788,7523.281,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-67.788,7523.281,07
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.482,559.062,36
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,002.482,55-2.482,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-70.271,3014.218,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-70.271,3014.218,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-70.271,3014.218,71
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-430.657,75-440.220,25
-500.929,05-426.001,54
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.656,21
Ζημίες εις νέο-500.929,05-430.657,75
Ν ΣΜΥΡΝΗ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Tags: , , , ,