094294058

CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23378/92/B/92/12
Γ.Ε.ΜΗ.: 033682733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23378/92/B/92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.704,812.704,800,012.704,812.704,800,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.952,6814.339,71612,9714.952,6814.203,51749,17
17.657,4917.044,51612,9817.657,4916.908,31749,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.788,532.939,254.849,287.788,532.659,255.129,28
5. Μεταφορικά Μέσα1.800,001.552,50247,501.800,001.372,50427,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός92.432,7590.772,381.660,3785.457,5483.517,211.940,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)102.021,2895.264,136.757,1595.046,0787.548,967.497,11
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.295,601.295,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)8.052,758.792,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες194.577,25104.267,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου260.000,0040.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες23.010,0023.010,00
11. Χρεώστες διάφοροι27.452,64557,22
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων39,0339,03
505.078,92167.873,69
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο683.156,39633.614,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.127,0025.255,87
693.283,39658.870,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.198.362,31826.744,33
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο876.000,00876.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο60.216,0566.018,29
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-293.810,25-359.828,54
-233.594,20-293.810,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)642.405,80582.189,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές125.844,3825.842,72
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)180.404,91107.200,80
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων12.738,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.422,76972,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.170,647.381,62
11. Πιστωτές διάφοροι220.040,79112.699,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)564.622,24254.096,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.207.028,04836.286,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.207.028,04836.286,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.457.002,83740.167,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.078.070,98474.694,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως378.931,85265.472,38
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.017,30
ΣΥΝΟΛΟ378.931,85266.489,68
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας206.459,2893.113,67
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως105.749,28312.208,56105.777,95198.891,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως66.723,2967.598,06
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα383,69781,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.739,01-2.355,322.326,46-1.545,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως64.367,9766.052,75
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16,3016,30-16,3034,4634,46-34,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)64.351,6766.018,29
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.851,374.283,24
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.851,370,004.283,240,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων64.351,6766.018,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως64.351,6766.018,29
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-293.810,25-359.828,54
-229.458,58-293.810,25
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.135,62
Ζημίες εις νέο-233.594,20-293.810,25
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ Χ384331
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Ι 274837
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,