095654146

COSMELIA Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παραγωγή και εμπορία καλλυντικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Καλλυντικά-Προσωπική υγιεινή-Ομορφιά

Γ.Ε.ΜΗ.: 1702401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
COSMELIA Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 1702401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως855,75855,750,00855,75855,750,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως4.150,00300,003.850,00
5.005,751.155,753.850,00855,75855,750,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός6.181,706.181,670,036.041,706.041,680,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.329,4733.326,423,0517.864,5417.862,571,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)39.511,1739.508,093,0823.906,2423.904,251,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3,081,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα5.859,585.235,50
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.49.940,4422.678,24
55.800,0227.913,74
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες180.539,10136.258,67
Μείον: Προβλέψεις7,09180.532,011.425,45134.833,22
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου43.711,6512.097,26
- Στις τράπεζες για είσπραξη11.599,8455.311,4913.011,2125.108,47
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου36.023,9519.044,80
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.347,431.482,72
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες6.188,205.969,68
11. Χρεώστες διάφοροι121.853,6052.720,81
402.256,68239.159,70
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο31.017,436.305,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας41.199,9821.313,15
72.217,4127.618,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)530.274,11294.691,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων139,36211,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.000,009.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο229.791,05134.664,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)256.791,05161.664,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές116.860,7262.490,30
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)88.450,3244.914,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη71.543,5625.836,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί620,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)277.475,50133.240,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)534.266,55294.904,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)534.266,55294.904,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)607.302,95350.483,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων358.299,35202.106,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως249.003,60148.377,47
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας31.751,0224.370,84
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως67.418,6899.169,7036.848,0861.218,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως149.833,9087.158,55
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα194,52171,59
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.421,09-1.226,57981,83-810,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως148.607,3386.348,31
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.042,45
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους3.036,513.036,51-3.036,511.769,283.811,73-3.811,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)145.570,8282.536,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων15.903,847.731,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος15.903,840,007.731,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων145.570,8282.536,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως145.570,8282.536,58
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.134.664,0781.002,20
280.234,89163.538,78
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος38.443,8416.874,71
Κέρδη προς διάθεση241.791,05146.664,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα12.000,0012.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο229.791,05134.664,07
241.791,05146.664,07
Περιστέρι, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Δ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 607074
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ι. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 778911
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 860919

Tags: , , , ,