099106016

COSMOFISH Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 044610207000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
COSMOFISH Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 044610207000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.645,481.232,572.412,911.232,581.232,570,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας197,780,00197,780,000,000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις750,000,00750,000,000,000,00
947,780,00947,780,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα33.424,509.472,4923.952,019.472,509.472,490,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός30.350,000,0030.350,000,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα21.300,000,0021.300,000,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός62.828,6112.269,9350.558,6812.270,2112.038,06232,15
147.903,1121.742,42126.160,6921.742,7121.510,55232,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)148.850,8921.742,42127.108,4721.742,7121.510,55232,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.500,001.803,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)128.608,472.035,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα88.403,350,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.4.031,090,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων16.078,090,00
108.512,530,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες686.733,20329.106,67
Μείον: Προβλέψεις3.942,34682.790,863.942,34325.164,33
11. Χρεώστες διάφοροι108.437,136.316,05
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων50,190,00
791.278,18331.480,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.147,032.181,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας53.056,3629.647,66
59.203,3931.829,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)958.994,10363.309,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 30.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,0058.710,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό15.968,3615.968,36
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.550,770,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)314.417,5974.678,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές631.427,1188.887,60
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)33.113,848.711,22
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων101.483,5066.140,64
4. Προκαταβολές πελατών952,430,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.711,843.507,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.225,170,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,00121.681,61
11. Πιστωτές διάφοροι1.684,001.739,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)775.597,89290.667,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.090.015,48365.345,93
Η εταιρεία προέκυψε από μετασχηματισμό της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2199/1993 και ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2012.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.090.015,48365.345,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)892.953,32401.651,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων792.464,17346.767,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως100.489,1554.883,91
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως8.781,810,00
ΣΥΝΟΛΟ109.270,9654.883,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας69.026,1614.947,31
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως38.760,44107.786,600,0014.947,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.484,3639.936,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα95,55131,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12.218,93-12.123,381.869,60-1.738,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.639,0238.198,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα10.616,3510.616,350,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,0010.616,350,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-22,6738.198,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων231,870,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος231,870,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-22,6738.198,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-22,6738.198,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,0092.893,82
-22,67131.091,82
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.528,107.895,06
Ζημίες εις νέο-1.550,77123.196,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.515,15
2. Πρώτο μέρισμα0,00121.681,61
0,00123.196,76
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 30 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 270377
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Α.Δ.Τ. Τ 542104
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 079490 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0002782 Α\' ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,