099863918

ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 033402933000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 033402933000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα510,00509,990,01510,00489,6020,40
5. Μεταφορικά Μέσα117.120,0372.195,2844.924,75132.742,6783.989,9048.752,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.540,574.540,370,204.540,574.540,370,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)122.170,6077.245,6444.924,96137.793,2489.019,8748.773,37
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.235,842.235,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)47.160,8051.009,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00
11. Χρεώστες διάφοροι207,0022,44
207,0022,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.714,852.211,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας39,00
3.753,852.211,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)3.960,852.234,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο114.000,00114.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό131,93131,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-9.287,30-116.137,11
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-116.137,11
-125.424,41-116.137,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-11.292,48-2.005,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές33.728,3622.115,99
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων23.394,2229.395,03
4. Προκαταβολές πελατών304,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.987,053.737,63
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)62.414,1355.248,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)51.121,6553.243,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)51.121,6553.243,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.3.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)5.850,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.210,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.639,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.983,39669,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.344,25-669,06
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,220,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.946,69-2.946,473.238,83-3.238,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.290,72-3.907,88
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη3.933,323.933,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα126,5069,25
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες2.803,402.929,901.003,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-9.287,30-3.977,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.481,57
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.481,570,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-9.287,30-3.977,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-9.287,30-3.977,13
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-116.137,11-112.159,98
-125.424,41-116.137,11
Ζημίες εις νέο-125.424,41-116.137,11
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ 062555557Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,