999951309

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,000,000,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.950,006.949,990,016.950,006.949,990,01
6.950,006.949,990,016.950,006.949,990,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.000,00735,87264,131.000,00735,87264,13
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός39.646,7116.448,4623.198,2539.646,7116.294,4623.352,25
5. Μεταφορικά Μέσα2.500,002.078,13421,872.500,001.828,13671,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός12.748,308.812,113.936,1912.748,308.812,113.936,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)55.895,0128.074,5727.820,4455.895,0127.670,5728.224,44
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις630,96630,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)28.451,4028.855,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα28.963,5929.609,20
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.512,900,00
11. Χρεώστες διάφοροι2.073,732.588,31
3.586,632.588,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο108.949,73113.630,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας425,87113,68
109.375,60113.744,58
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)141.925,82145.942,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.446,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο146.760,00146.760,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.561,6112.475,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο6.412,967.627,98
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-2.846,45
6.412,964.781,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)165.734,57164.017,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.503,2310.598,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.139,43182,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.642,6610.780,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)170.377,23174.797,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως22.319,660,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)170.377,23174.797,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως22.319,660,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)61.778,8457.818,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων43.411,9139.180,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.366,9318.638,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.771,2518.548,56
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.971,7315.742,982.863,8921.412,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.623,95-2.774,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα26,86-26,8672,35-72,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.597,09-2.846,45
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,000,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.597,09-2.846,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων404,00747,37
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος404,000,00747,370,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.597,09-2.846,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.597,09-2.846,45
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.4.781,537.627,98
7.378,624.781,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος379,790,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι500,000,00
Κέρδη προς διάθεση6.498,834.781,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό85,870,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο6.412,964.781,53
6.498,834.781,53
ΙΛΙΟΝ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 521866Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ066821 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001273/Α΄ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,