094538659

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42036/01/Β/99/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 003173601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 003173601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.098,001.098,000,001.098,001.098,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα21.954,0918.254,073.700,0221.954,0917.429,074.525,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.608,719.607,541,179.608,719.607,541,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)31.562,8027.861,613.701,1931.562,8027.036,614.526,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.701,194.526,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα15.835,40
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.966,304.966,30
4.966,3020.801,70
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες12.343,5016.462,24
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες2.498,692.498,69
Μείον: Προβλέψεις1.683,36815,331.365,321.133,37
13.158,8317.595,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.258,9312.004,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας225,63501,99
1.484,5612.506,92
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)19.609,6950.904,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.260,691.260,69
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.024,69-25.502,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-39.782,92-14.280,84
-66.807,61-39.782,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)22.503,0849.527,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές665,582.335,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.986,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη142,22163,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί417,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)807,805.902,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)23.310,8855.430,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)23.310,8855.430,42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)63.608,4573.544,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων69.617,0369.658,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.008,583.885,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.702,5813.630,84
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως8.901,3820.603,9615.318,1628.949,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.612,54-25.063,13
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα81,86-81,8670,02-70,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.694,40-25.133,15
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα12,251,21
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους318,04330,29-330,29367,72368,93-368,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-27.024,69-25.502,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-27.024,69-25.502,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-27.024,69-25.502,08
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-39.782,92-14.280,84
-66.807,61-39.782,92
Ζημίες εις νέο-66.807,61-39.782,92
ΑΘΗΝΑ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ126059
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ813660
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ679841 ΑΡ.ΑΔ Α\\' ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,