094145157

ΕΞΙΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΞΙΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως147.025,76147.025,720,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις0,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα3.602.429,710,003.602.429,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.682.070,723.758.155,701.923.915,02
5. Μεταφορικά Μέσα49.306,0132.188,8017.117,21
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός91.382,2691.379,203,06
9.425.188,703.881.723,705.543.465,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)9.425.188,703.881.723,705.543.465,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)5.543.611,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι38.881,05
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές1.872.016,88
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο14.026,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας703,77
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.925.628,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.032,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο6.332.023,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων895.506,76
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό110.606,24
3. Ειδικά αποθεματικά3.840,87
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-88.812,41
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-226.230,82
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων361.443,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)7.388.376,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις11.334,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές642,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη17.559,93
10. Μερίσματα πληρωτέα40.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι12.360,01
70.562,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)81.896,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)7.470.273,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)7.470.273,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως241.338,44
ΣΥΝΟΛΟ241.338,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας329.667,73
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,00329.667,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-88.329,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα88,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα73,2015,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-88.314,20
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα498,21
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00498,21-498,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-88.812,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων165.741,24
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος165.741,240,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-88.812,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-88.812,41
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-226.230,82
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00
-315.043,23
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
Ζημίες εις νέο-315.043,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00
2. Πρώτο μέρισμα0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,00
0,00
ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, 19 ΜΑΪΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΝΙΡΑ ΜΠΑΧΡΙ

TO ΜΕΛΟΣ
BARAKAT DANIA

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Tags: , , , ,