099503716

ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43880/73/Β/99/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 74991458000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43880/73/Β/99/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 74991458000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα324,040,00324,04324,040,00324,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα124,980,00124,98124,980,00124,98
5. Μεταφορικά Μέσα4.283,104.283,080,024.283,104.283,080,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός68.365,0768.364,480,5968.365,0768.364,480,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)73.097,1972.647,56449,6373.097,1972.647,56449,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις28.883,3428.883,34
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις2.263,642.263,64
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.843,134.843,13
35.990,1135.990,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)36.439,7436.439,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων27.011,6627.011,66
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες461.735,372.450.735,37
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,0011.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)27.325,3027.325,30
11. Χρεώστες διάφοροι10.020,0410.016,90
499.080,712.499.077,57
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο440,99551,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας28.461,4633.025,99
28.902,4533.577,79
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)554.994,822.559.667,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων124,98124,98
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων27.973,3927.973,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-3.925,97-3.098,09
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-734.100,37-729.460,49
-738.026,34-732.558,58
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-409.927,97-404.460,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές998.906,332.998.906,33
4. Προκαταβολές πελατών1.233,261.233,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.222,94427,38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.001.362,533.000.566,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)591.434,562.596.106,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)591.434,562.596.106,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως11.748,2411.748,24
ΣΥΝΟΛΟ11.748,2411.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.581,033.621,59
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως10.708,7115.289,7411.708,7515.330,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.541,50-3.582,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,337,47
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα77,00-69,6755,00-47,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.611,17-3.629,63
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα4,444,443.272,073.272,07
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα319,241.818,93
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00319,24-314,80921,602.740,53531,54
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.925,97-3.098,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.925,97-3.098,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.925,97-3.098,09
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-732.558,58-729.391,26
-736.484,55-732.489,35
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.264,7964,79
Ζημίες εις νέο-737.749,34-732.554,14
ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 972739
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 232655

Tags: , , , ,