800265329

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΠΑΞΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 33451133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 33451133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.008,001.007,980,021.008,001.007,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.254,304.006,987.247,3211.254,302.881,558.372,75
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός36.555,9428.375,318.180,6336.555,9425.719,7110.836,23
5. Μεταφορικά Μέσα13.102,108.546,994.555,1113.102,107.836,785.265,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.191,759.546,211.645,5411.191,759.046,212.145,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)72.104,0950.475,4921.628,6072.104,0945.484,2526.619,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)21.628,6026.619,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα65.693,8745.252,40
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες103.347,9643.415,79
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου45.135,2055.135,20
11. Χρεώστες διάφοροι13.699,629.596,33
162.182,78108.147,32
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15.215,0910.256,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας106.942,8029.985,99
122.157,8940.242,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)350.034,54193.642,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.489,343.489,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο253.614,1185.567,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)287.103,45119.056,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές45.746,5045.379,25
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)12.000,0029.564,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη24.744,6922.559,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.068,523.702,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)84.559,71101.205,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)371.663,16220.261,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)371.663,16220.261,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.214.694,261.270.739,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων928.021,331.016.890,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως286.672,93253.849,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας177.571,68166.507,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως109.101,2587.342,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως109.101,2587.342,14
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα875,30875,30-875,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)109.101,2586.466,84
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων109.101,2586.466,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως109.101,2586.466,84
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.160.966,04
270.067,2986.466,84
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.124,5210.515,31
Κέρδη προς διάθεση252.942,7775.951,53
ΠΑΞΟΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΪΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ416980ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,