999643430

ΕΝ ΧΩΡΩ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΝ ΧΩΡΩ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα23.094,6723.094,650,0223.094,6723.094,650,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός17.666,9717.666,700,2717.666,9717.666,700,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)40.761,6440.761,350,2940.761,6440.761,350,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,290,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη365.000,00365.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων152.308,53152.308,53
517.308,53517.308,53
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες54.606,9154.606,91
11. Χρεώστες διάφοροι133.954,91133.954,91
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων112.036,95112.036,95
300.598,77300.598,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο76,9076,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας-22,22-22,22
54,6854,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)817.961,98817.961,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο90.000,0090.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό34.450,8434.450,84
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων4.491,864.491,86
38.942,7038.942,70
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-221.054,14-221.054,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-92.111,44-92.111,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές65.259,5765.259,57
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)429.073,58429.073,58
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων258.014,49258.014,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη28.756,0328.756,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί128.970,04128.970,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)910.073,71910.073,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)817.962,27817.962,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)817.962,27817.962,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)485,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,0010.629,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως485,00-10.629,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας73,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως411,35-10.629,07
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,00-989,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα411,35-411,350,00-989,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00-11.618,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00240,45240,45
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,003.240,813.240,81-3.000,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)0,00-14.618,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.915,32
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.915,320,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων0,00-14.618,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως0,00-14.618,58
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-221.054,14-206.435,56
-221.054,14-221.054,14
Ζημίες εις νέο-220.642,79-221.054,14
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΥΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,