997835493

ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: είναι η αγορά, η πώληση και η ενοικίαση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 46510922000 - ΑΦΜ 997835493
ΕΔΡΑ:ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, 34600

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Ε.Π.Ε.]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 46510922000 - ΑΦΜ 997835493
ΕΔΡΑ:ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, 34600
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως970,10631,51338,59970,10534,50435,60
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως16.614,1310.687,715.926,4216.614,139.026,297.587,84
17.584,2311.319,226.265,0117.584,239.560,798.023,44
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα39.168,0039.168,0039.168,0039.168,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα20.832,003.837,5316.994,4720.832,003.004,2517.827,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)60.000,003.837,5356.162,4760.000,003.004,2556.995,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)56.162,4756.995,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.183,181.438,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15,277,61
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.198,451.446,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 500,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο50.000,0050.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό840,31639,01
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο466,02441,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)51.306,3351.080,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.751,122.531,69
11. Πιστωτές διάφοροι8.568,4812.853,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)12.319,6015.385,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)63.625,9366.465,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)63.625,9366.465,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)12.000,0012.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.000,0012.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας889,971.905,88
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως4.038,424.928,394.848,176.754,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.071,615.245,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.071,615.245,95
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα567,28567,28-567,28255,82255,82-255,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.504,334.990,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.591,714.558,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.591,710,004.558,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.504,334.990,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.504,334.990,13
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.441,26424,62
6.945,595.414,75
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.478,271.604,20
Κέρδη προς διάθεση4.467,323.810,55
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό201,30169,29
2. Πρώτο μέρισμα3.800,003.200,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο466,02441,26
4.467,323.810,55
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΣΑΡΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 985918Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,