099369166

ΦΑΡΑΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42992/01/B/99/268
Γ.Ε.ΜΗ.: 3379401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΑΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42992/01/B/99/268 - Γ.Ε.ΜΗ. 3379401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως77.766,0462.062,2715.703,7777.766,0457.832,2519.933,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.154.186,6654.508,391.099.678,27501.522,2434.635,91466.886,33
5. Μεταφορικά Μέσα64.242,3261.207,263.035,0664.242,3258.614,725.627,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός52.460,5052.457,582,9252.460,5052.457,582,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.270.889,48168.173,231.102.716,25618.225,06145.708,21472.516,85
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις930,00930,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.103.646,25473.446,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα803.770,951.316.121,15
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1.405.774,082.036.739,70
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.46.388,0664.990,28
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων89.254,1030.467,51
2.345.187,193.448.318,64
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες590.635,13433.854,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου238.000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,00238.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως1.676.988,65600.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες3.099,523.099,52
11. Χρεώστες διάφοροι273.035,07670.689,20
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων25.700,0024.200,00
2.569.458,371.969.843,07
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο63.065,7158.813,07
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα1.428,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας336.788,33
64.494,56395.601,40
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)4.979.140,125.813.763,11
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων801,051.111,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο6.566.240,706.566.240,70
2. Οφειλόμενο 0,00
6.566.240,706.566.240,70
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.538,248.538,24
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο144.176,29144.176,29
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-490.485,48-324.672,53
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.666.166,96-3.341.494,43
-4.012.476,15-3.521.990,67
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)2.562.302,793.052.788,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές71.801,0311.787,71
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)28.000,0029.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.366.415,523.207.569,64
4. Προκαταβολές πελατών71.272,220,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.078,641.234,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί372,22
11. Πιστωτές διάφοροι6.298,775.727,08
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.545.238,403.255.319,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα147,95
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού-8.250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)6.099.291,196.308.255,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών5.970,003.470,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00
5.970,003.470,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)6.099.291,196.308.255,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων3.470,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών5.970,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00
5.970,003.470,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)208.000,02434.307,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων166.241,03485.423,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.758,99-51.115,73
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως21.352,4213.190,00
ΣΥΝΟΛΟ63.111,41-37.925,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας326.832,2483.723,03
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως10.101,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως17.598,72101.321,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-273.822,55-139.247,48
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5.656,3213.739,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα187.751,24-182.094,92171.936,89-158.197,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-455.917,47-297.444,70
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα8.483,410,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη20.782,5129.265,920,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16.600,064.282,80
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων27.541,6444.141,70-14.875,781.509,005.791,80-5.791,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-470.793,25-303.236,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων51.955,3726.471,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος51.955,370,0026.471,740,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-470.793,25-303.236,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-470.793,25-303.236,50
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-3.521.990,67-3.197.318,14
-3.992.783,92-3.500.554,64
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι19.692,2321.436,03
Ζημίες εις νέο-4.012.476,15-3.521.990,67
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. 637766/ΚΥΠΡΟΥ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. Ε318178
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 683485

Tags: , , , ,