998046220

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 8957001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 8957001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.104,508.079,8024,708.104,508.079,8024,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα757,60743,6014,00757,60743,6014,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.169,3114.088,3181,0014.169,3114.088,3181,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.926,9114.831,9195,0014.926,9114.831,9195,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)95,0095,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες23.173,200,00
Μείον: Προβλέψεις0,0023.173,200,00
23.173,200,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.893,362.004,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας17.713,093.181,51
19.606,455.185,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)42.779,655.185,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-349.768,65-48.359,07
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-324.082,56
-349.768,65-372.441,63
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων321.215,47321.215,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)-10.553,18-33.226,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.156,49896,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.220,94255,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.371,4615.619,38
11. Πιστωτές διάφοροι35.703,6421.760,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)53.452,5338.531,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)42.899,355.305,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)42.899,355.305,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)69.843,0044.794,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων34.671,3844.378,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.171,62415,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3,76
ΣΥΝΟΛΟ35.175,38415,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.844,6034.158,99
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως3.054,8611.899,4611.244,6745.403,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.275,92-44.988,12
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2,78
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα43,90-43,9042,34-39,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.232,02-45.027,68
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0021,5421,54
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα559,04559,04-559,043.352,933.352,93-3.331,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.672,98-48.359,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.672,98-48.359,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.672,98-48.359,07
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-372.441,63-324.082,56
-349.768,65-372.441,63
Ζημίες εις νέο-349.768,65-372.441,63
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-349.768,65-372.441,63
-349.768,65-372.441,63
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤ.C32T1HXP4Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Αρ.Αδείας 27085

Tags: , , , ,