999308443

ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα

Γ.Ε.ΜΗ.: 5788001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 5788001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως227.845,84227.845,730,11227.845,84227.845,730,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως65.145,1864.701,18444,0065.145,1864.701,18444,00
292.991,02292.546,91444,11292.991,02292.546,91444,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.450,6867.306,3268.144,36135.450,6859.466,3275.984,36
5. Μεταφορικά Μέσα7.600,003.028,004.572,007.600,002.578,005.022,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός215.518,93212.939,222.579,71215.518,93201.109,2214.409,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)358.569,61283.273,5475.296,07358.569,61263.153,5495.416,07
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις13.625,1523.625,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)88.921,22119.041,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα453.303,81384.237,42
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων69.114,4161.409,72
522.418,22445.647,14
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00215,46
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.000,0010.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου23.576,0553.655,99
11. Χρεώστες διάφοροι19.938,7618.339,21
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων-83.955,170,00
-30.440,3682.210,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.230,587.241,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας61.396,532.289,38
65.627,119.531,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)557.604,97537.389,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 11.350,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο340.500,00340.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.936,604.936,60
4. Έκτακτα αποθεματικά131.872,72131.872,72
136.809,32136.809,32
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο14.898,2713.934,15
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-59.717,27-73.651,42
-44.819,00-59.717,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)432.490,32417.592,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-595,99-595,99
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.494,936.480,08
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων142.000,00100.000,00
4. Προκαταβολές πελατών35.144,410,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.036,9822.066,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.532,7130.690,30
11. Πιστωτές διάφοροι1.866,9480.641,17
215.075,97239.878,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)214.479,98239.282,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)646.970,30656.874,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)646.970,30656.874,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)350.991,37618.076,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων92.560,38233.706,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως258.430,99384.369,91
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως22.327,272.569,12
ΣΥΝΟΛΟ280.758,26386.939,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας44.725,0366.413,50
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως226.795,46271.520,49304.432,13370.845,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.237,7716.093,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.237,7716.093,40
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα7.662,097.662,090,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.001,592.001,595.660,502.159,252.159,25-2.159,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)14.898,2713.934,15
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων20.120,0020.120,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος20.120,000,0020.120,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων14.898,2713.934,15
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως14.898,2713.934,15
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-59.717,27-73.651,42
-44.819,00-59.717,27
Ζημίες εις νέο-44.819,00-59.717,27
ΚΟΡΩΠΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΑΤΣΗ
ΑΔΤ ΑΕ610701
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΒΑΤΣΗΣ
ΑΔΤ Σ272210
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544 ΑΜΑ 0003687

Tags: , , , ,