094257573

ΦΙΕΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20820/62/Β/90/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 38297405000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΙΕΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20820/62/Β/90/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 38297405000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις40.851,0740.851,020,0540.851,0740.851,020,05
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα169.831,10169.831,10169.831,10169.831,10
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.089.574,751.047.055,6342.519,121.089.574,751.042.244,7547.330,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός184.874,35184.873,360,99184.874,35184.873,360,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός129.288,43129.287,151,28129.288,43129.287,151,28
1.573.568,631.361.216,14212.352,491.573.568,631.356.405,26217.163,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.614.419,701.402.067,16212.352,541.614.419,701.397.256,28217.163,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις11.609.436,2311.609.436,23
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις11.172.857,47-11.172.857,4711.172.857,47-11.172.857,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.729,284.729,28
441.308,04441.308,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)653.660,58658.471,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.336,2990.336,29
11. Χρεώστες διάφοροι33.421,60345.653,32
123.757,89435.989,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο350.483,475.226,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.304,7321.868,96
360.788,2027.095,46
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)484.546,09463.085,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.997.000,00 μετοχές των 0,30 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.393.100,002.393.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων558.952,62558.952,62
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων29.616,8129.616,81
588.569,43588.569,43
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό512.062,72511.492,72
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό3.226.419,863.226.419,86
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων833.451,84833.451,84
-1.880.905,30-1.881.475,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο20.930,9310.230,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.121.695,061.110.424,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις10.000,0010.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές148,6137,88
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.363,001.094,40
6.511,611.132,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)16.511,6111.132,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.138.206,671.121.556,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως450.696,63450.696,63
Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στην χρήση 2012 με βάση της διατάξεις του Ν.2065/92.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.138.206,671.121.556,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως450.696,63450.696,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως30.400,0030.400,00
ΣΥΝΟΛΟ30.400,0030.400,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας16.202,1919.559,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.197,8110.840,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.197,8110.840,84
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0032,4032,40
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00104,12104,12-71,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)14.197,8110.769,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.810,889.621,75
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.810,880,009.621,750,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων14.197,8110.769,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως14.197,8110.769,12
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.10.230,12-54.733,94
(+): Αποθεματικά προς διάθεση54.733,94
24.427,9310.769,12
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.927,00
Κέρδη προς διάθεση21.500,9310.769,12
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό570,00539,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο20.930,9310.230,12
21.500,9310.769,12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΖΕΡΒΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ854930
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΝΤΗΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ269712
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 661770 Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,