094312787

ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.559,064.559,060,004.559,064.559,060,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα187.297,470,00187.297,47187.297,470,00187.297,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.534.126,581.035.190,08498.936,501.531.726,58912.459,96619.266,62
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός67.242,7156.190,5111.052,2067.242,7148.121,3719.121,34
5. Μεταφορικά Μέσα51.361,8335.311,2416.050,5951.450,0627.681,9823.768,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός6.005,555.038,39967,168.796,075.854,462.941,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.846.034,141.131.730,22714.303,921.846.512,89994.117,77852.395,12
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις135,00135,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)714.438,92852.530,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων885,671.078,86
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.331,1149.231,11
11. Χρεώστες διάφοροι51.407,7646.837,56
73.738,8796.068,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.657,34233.890,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας321.157,8443.773,95
329.815,18277.664,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)404.439,72374.811,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.025.412,001.025.412,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων277.036,03277.036,03
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό569,16569,16
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων2.160,972.160,97
2.730,132.730,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-104.898,94-42.414,42
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-97.919,15-55.504,73
-202.818,09-97.919,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.102.360,071.207.259,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4,172.585,24
4. Προκαταβολές πελατών14.700,0014.700,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.814,402.797,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.518,5720.082,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.118.878,641.227.341,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.118.878,641.227.341,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.110,0030.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.110,0030.000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως50.400,0066.600,00
ΣΥΝΟΛΟ52.510,0096.600,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.720,799.271,86
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως127,129,98
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως154.376,63163.224,54129.717,79138.999,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-110.714,54-42.399,63
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5.004,3652,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-105.710,18-42.346,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα201,4541,31
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη610,87812,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,088,44
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,001,08811,24100,47108,91-67,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-104.898,94-42.414,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων140.102,07103.351,79
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος140.102,070,00103.351,790,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-104.898,94-42.414,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-104.898,94-42.414,42
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-97.919,15-55.504,73
-202.818,09-97.919,15
Ζημίες εις νέο-202.818,09-97.919,15
ΑΛΙΒΕΡΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 271600Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 295337

Tags: , , , ,