800377837

ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 119114333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 119114333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.178,622.178,560,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα20.000,003.666,0016.334,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.093,993.093,910,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)23.093,996.759,9116.334,08
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)16.334,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες5.973,50
11. Χρεώστες διάφοροι2.718,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο98.123,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας417,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)107.233,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.811,84
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο34.424,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)96.236,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές122,70
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)332,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη21.619,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί256,95
11. Πιστωτές διάφοροι5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)27.331,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)123.568,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)123.568,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (10.1.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)70.707,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.048,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως62.659,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.715,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως49.944,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα46,00-46,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως49.898,05
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα68,2468,24-68,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)49.829,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.838,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.838,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων49.829,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως49.829,81
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.593,05
Κέρδη προς διάθεση36.236,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.811,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο34.424,92
36.236,76
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ095537
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ755304
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\\' ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,