999541093

ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Α ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 005177101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 005177101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως540,00539,990,01540,00539,990,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως31.145,6031.145,420,1831.145,6031.145,420,18
31.685,6031.685,410,1931.685,6031.685,410,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός10.630,408.511,332.119,079.290,406.837,352.453,05
5. Μεταφορικά Μέσα19.850,019.184,9510.665,0615.225,007.318,397.906,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός95.312,2995.309,802,4994.623,7994.126,24497,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)125.792,70113.006,0812.786,62119.139,19108.281,9810.857,21
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.880,024.232,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)14.666,6415.089,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα5.432,605.772,90
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.682,902.710,40
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.30.776,1731.079,70
38.891,6739.563,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες283.485,51295.393,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου139.745,19203.449,94
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)16.203,4025.434,97
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως445.400,00315.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι52.784,0912.312,00
937.618,19851.990,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.910,995.950,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.158,36790,73
14.069,356.741,65
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)990.579,21898.295,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο27.000,0027.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό35.391,9235.391,92
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο324.296,91180.326,24
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων34.159,8834.159,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)420.848,71276.878,04
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις23.345,9523.345,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές187.921,12206.109,35
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)26.936,0099.841,87
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων159.090,11201.852,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη120.944,5618.638,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί34.489,1952.760,40
11. Πιστωτές διάφοροι31.670,4033.958,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)561.051,38613.160,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.005.246,04913.384,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.005.246,04913.384,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.700.977,621.563.248,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.166.283,871.143.702,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως534.693,75419.546,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.383,15904,37
ΣΥΝΟΛΟ544.076,90420.450,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας77.380,8486.163,63
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως196.031,45273.412,29218.280,74304.444,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως270.664,61116.006,12
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα23.258,18-23.258,1823.163,64-23.163,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως247.406,4392.842,48
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα904,56904,5627.268,1127.268,11
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα38.360,2138.360,21-37.455,6588.869,4488.869,44-61.601,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)209.950,7831.241,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων209.950,7831.241,15
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως209.950,7831.241,15
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.180.326,24165.267,65
390.277,02196.508,80
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος65.980,1115.390,00
Κέρδη προς διάθεση324.296,91181.118,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό792,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο324.296,91180.326,24
324.296,91181.118,80
ΔΑΦΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 240184
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 035516
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,