094173537

ΦΡΑΜΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14244/01ΝΤ/86/241

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΜΙ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14244/01ΝΤ/86/241
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5146.077,5146.077,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα240.279,97240.279,940,03240.538,70240.152,16386,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)305.304,05240.795,5064.508,55287.131,78240.667,7246.464,06
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις79.080,0079.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις186,74186,74
79.266,7479.266,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)143.775,29125.730,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,0011.428,10
11. Χρεώστες διάφοροι7.106,7216.104,22
7.106,7227.532,32
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.447,3113.217,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.185,5615.915,05
14.632,8729.132,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)21.739,5956.664,52
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.234,00 μετοχές των 1.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο123.400,00123.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.431,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό19.784,2919.784,29
4. Έκτακτα αποθεματικά300,98300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.343,391.343,39
21.428,6621.428,66
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,001.032,03
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-546,820,00
-546,821.032,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)162.712,84145.860,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-611,66458,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)988,642.131,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.425,0610.498,16
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0023.446,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.802,0436.534,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)165.514,88182.395,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)165.514,88182.395,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)29.954,8647.334,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως29.954,8647.334,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας22.226,1412.808,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.728,7234.525,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.728,7234.525,72
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα74,8874,8883,9883,98
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα372,150,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες8.200,008.572,15-8.497,270,000,0083,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-768,5534.609,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων386,51202,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος386,510,00202,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-768,5534.609,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-768,5534.609,70
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.032,0338,05
263,4834.647,75
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος810,308.883,40
Ζημίες εις νέο-546,8225.764,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.286,32
2. Πρώτο μέρισμα0,0023.446,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,001.032,03
0,0025.764,35
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΗΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ080371
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 610097
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ACCOUNTANTS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ.999309925-Α.Φ.Μ.045992538 Ο.Ε.Ε.0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,